URE­ĐE­NJE Do­ma/(ne)obični mo­ti­vi OZ­NA­KE za du­ho­vi­tost

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA Iva­na Vo­do­ga­žec FO­TO­GRA­FI­JE Ar­hi­va VL

Oz­na­ke ko­je u sva­kod­nev­nom ži­vo­tu pri­je sve­ga slu­že u prak­tič­ne svr­he, mo­gu bi­ti neo­bič­ne de­ko­ra­ci­je: tr­žiš­ni bar­ko­do­vi na jas­tu­ku, sal­ve­te s mo­ti­vom nov­ča­ni­ca... I dru­gi poz­na­ti mo­ti­vi do­la­ze u ot­ka­če­nom iz­da­nju: nas­lo­njač-la­bi­rint, oti­rač kao no­go­met­no igra­li­šte, TV-pre­ga­ča...

Svi­le­ni te­pih Pu­re Italy - kojeg je Fa­bio No­vem­bre osmis­lio kao “pres­li­ku“eti­ke­te za odr­ža­va­nje tka­ni­ne kak­vu obič­no vi­đa­mo na odje­ći - od­li­čan je pri­mjer (ne)obič­nih mo­ti­va kao vr­hun­skih de­ko­ra­ci­ja. U tom je sti­lu i Me­tro, kre­aci­ja poz­na­te tvor­ni­ce te­pi­ha Gan­dia Blas­co ko­ja jasno na­li­ku­je na mjerni me­tar ili rav­na­lo. Ka­rim Ra­shid ukra­sio je te­pih Fin­ger­print oti­skom pr­sta ko­jim je, kaže, že­lio sim­bo­li­zi­ra­ti “no­vu glo­bal­nu in­di­vi­du­al­nost ko­ja nas po­ti­če da iz­ra­zi­mo vlas­ti­tu je­dins­tve­nost“. Kak­va god “fi­lo­zo­fi­ja“sta­ja­la iza op­će­poz­na­tih h oz­na­ka u ne­sva­ki­daš­njem iz­da­nju, sva­ka­ko im je cilj da

Ro­la to­alet­nog pa­pi­ra s oti­skom su­do­ku moz­ga­li­ca (49 kn, www. ho­cu­to.hr) Oti­rač Fo­ot­ball s mo­ti­vom no­go­met­nog igra­li­šta (ko­ko­so­vo vlak­no, PVC pod­lo­ga, 169 kn, Ka­re De­sign) 2rPi stu­dio)

Nas­lo­njač Labyrin­th Cha­ir pre­svu­čen je tka­ni­nom s mo­ti­vom la­bi­rin­ta, di­zajn Stu­dio Job za Mo­ooi (ci­je­na na upit,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.