Po­ka­za­te­lji vre­me­na i do­brog sti­la

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Ruč­ni sa­to­vi odav­no ne slu­že sa­mo za po­ka­zi­va­nje vre­me­na, ne­go su lju­bi­te­lji­ma do­brog sti­la ne­po­gre­šiv mod­ni do­da­tak ko­ji o svom vlas­ni­ku ot­kri­va do­is­ta što­šta. Zla­tar­na Ce­lje je lju­bi­te­lji­ma sa­to­va pri­pre­mi­la no­ve ko­lek­ci­je žen­skih sa­to­va uz ko­je se vri­je­me pro­vje­ra­va češ­će ne­go ina­če. Da­me ko­je pre­fe­ri­ra­ju kla­sič­nu ele­gan­ci­ju la­ko će iz­a­bra­ti me­đu če­ti­ri so­fis­ti­ci­ra­na mo­de­la u cr­nim i i bijelim to­no­vi­ma, a je­dan od njih je uoč­ljiv mo­del obo­ga­ćen cir­ko­ni­ma. S dru­ge stra­ne, že­ne ko­je že­le na­gla­si­ti svoj avan­tu­ris­tič­ki duh i uni­je­ti vi­še bo­ja u svoj ži­vot, la­ko će iz­a­bra­ti me­đu dvje­ma li­ni­ja­ma ruč­nih sa­to­va Len­cia ko­je od­li­ku­je mla­de­nač­ki i tren­dov­ski duh. Ci­je­ne

kre­ću od 336 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.