SPREM­NI ZA škol­ske klu­pe

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - NA­PI­SA­LA FO­TO­GRA­FI­JE

Lje­to, sun­ce i mo­re - naj­dra­že tri stva­ri po­la­ko pos­pre­ma­mo u la­di­cu iz ko­je va­di­mo škol­ske knji­ge, per­ni­ce, bi­ljež­ni­ce i ruk­sa­ke. Ako ima­te sre­će da su va­ši ma­li­ša­ni još uvi­jek u ni­žim raz­re­di­ma ško­le pa se is­toj i ve­se­le kup­nja svih po­trep­šti­na pro­ći će glat­ko, no klin­ce iz vi­ših raz­re­da po­ne­kad je pra­va mu­ka “pos­pre­mi­ti” na­zad u škol­ske klu­pe. Dje­voj­či­ce svih uz­ras­ta si­gur­no su već uz­bu­đe­ne oko po­nov­nih dru­že­nja s pri­ja­te­lji­ca­ma i do­bro zna­ju ka­ko že­le iz­gle­da­ti u mje­se­ci­ma ko­ji do­la­ze, dok deč­ki, kao i uvi­jek, oda­bir odje­će pre­pu­šta­ju struč­nim maj­ka­ma. Ka­ko bi pr­vi dan ško­le, bez obzira iš­li u pr­vi ili u osmi raz­red, os­ta­vi­li najbolji do­jam, pro­naš­li smo ne­ke ko­ma­de ko­ji će se vam do­bro do­ći sve do idu­ćeg pro­lje­ća. Imaj­te na umu da klin­ci, po­go­to­vo u os­nov­noj ško­li, ja­ko br­zo ras­tu pa se is­pla­ti ku­pi­ti broj ve­ću jak­nu ka­ko bi mo­gla pos­lu­ži­ti i do­go­di­ne. Za odje­ću se po­bri­ni­te, ali oda­bir škol­skog pri­bo­ra i ruk­sa­ka pre­pus­ti­te nji­ma!

Hla­če s tre­ge­ri­ma, H&M, 179 kn Ka­put s ka­pu­lja­čom, 399 kn; Ma­ji­ca s nat­pi­som, 139 kn; Hla­če, 139 kn; sve Zara Kids Te­ni­si­ce sa za­ko­vi­ca­ma, Frod­do, 658 kn

Ma­ji­ca s nat­pi­som, 129 kn; Ka­ri­ra­na suk­nja, 169 kn; sve Zara Kids Ruk­sak le­opard prin­ta, 169 kn, Zara Kids

To­pli pr­s­luk s ka­pu­lja­čom, H&M, 69.90 kn Vi­so­ke te­ni­si­ce, H&M, 149 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.