Sprem­ni za sun­ce

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

Sol­ga­rov do­da­tak pre­hra­ni Pri­rod­ni be­ta-ka­ro­ten od­lič­na je pri­pre­ma za iz­la­ga­nje sun­cu. Be­ta­ka­ro­ten u or­ga­niz­mu se pre­tva­ra u vi­ta­min A ko­ji je iz­nim­no va­žan za zdra­vu i li­je­pu ko­žu. Ovaj pri­pra­vak sa­dr­ži i lu­te­in, ze­ak­san­tin, krip­tok­san­tin i al­fa-ka­ro­ten, važ­ne bi­oak­tiv­ne tvari ko­je ta­ko­đer pri­do­no­se zdrav­lju i ot­por­nos­ti ko­že.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.