Mod­ne no­vos­ti

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv -

od­lič­na no­va kam­pa­nja ma­nu­ela ma­li­ge­ca

Di­zaj­ner Ma­nu­el Ma­li­gec po­nov­no udru­žu­je užžu­je sna­ge s fo­to­gra­fom Ja­ko­vom Ba­ri­či­ćem i lan­si­ra kam­pa­nju za ko­lek­ci­ju ‘Wa­ris’. Ono što Ro­bert Map­plet­hor­pe pred­stav­lja ra­nih nih 70-ih, sve no­vo i hra­bro u iz­ri­ča­ju, Ma­nu­el nu­uel je nas­to­jao asi­mi­li­ra­ti u svo­joj ko­lek­ci­ji.

Koz­me­tič­ki la­nac L’Eto­ile Ru­si­ji do­no­si da­šak fran­cu­skog ši­ka ime­no­va­njem slav­nog dii di­zaj­ne­ra Joh­na Gal­li­ana za no­vog kre­ativ­nog di­rek­to­ra. Po­zi­va­ju­ći

se na iz­vor bli­zak koo kom­pa­ni­ji, no­vu po­zi­ci­ju d di­zaj­ner će pre­uze­ti već

slje­de­ćeg tjed­na.

679 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.