Nas­toj­te iz­bje­ći ne­ugo­du. Sve je vi­še pre­pa­ra­ta i ure­đa­ja za kuć­nu upo­ra­bu ko­ji obe­ća­va­ju jed­nos­ta­van i bez­bo­lan put do glat­ke ko­že

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // (d)epilacija - I VANA VO­DO­GA­žEC – RI­JE­čI GETTY/ GULIVER – SLI­KE

Bi­lo da u (d)epi­la­ci­ji ne ide­te da­lje od klasike ili ste sprem­ni is­ku­ša­ti naj­no­vi­je me­to­de,

na­ras­tu... De­pi­la­ci­ja ili epi­la­ci­ja? Ti se poj­mo­vi čes­to upo­treb­lja­va­ju kao is­toz­nač­ni, ali de­pi­la­ci­ja je uk­la­nja­nje dla­či­ca iz­nad ko­že (pri­mje­ri­ce, bri­ja­njem ili kre­mom), dok epi­la­ci­ja po­dra­zu­mi­je­va od­stra­nji­va­nje ci­je­le dla­ke s ko­ri­je­nom. Stoga je epi­la­ci­ja traj­ni­ja, a naj­bo­lje re­zul­ta­te obe­ća­va­ju u koz­me­tič­kim sa­lo­ni­ma i der­ma­to­lo­škim or­di­na­ci­ja­ma. Vi­so­ko­učin­ko­vi­ti­ma sma­tra­ju se IPL tret­ma­ni ko­ji uni­šta­va­ju ko­ri­jen dla­či­ce in­ten­ziv­nim pul­si­ra­ju­ćim svje­tlom (in­ten­se pul­sed lig­ht). IPL dje­lu­je na ko­ri­jen dla­či­ca ta­ko da os­ta­nu u fa­zi mi­ro­va­nja i rast im je one­mo­gu­ćen. Od­ne­dav­no se IPL teh­no­lo­gi­ja nu­di za kuć­nu upo­ra­bu, u obli­ku be­žič­nih ure­đa­ja ko­ji­ma sa­mi mo­že­te ci­lja­no tre­ti­ra­ti dla­či­ce jed­nos­tav­nim us­mje­ra­va­njem svje­tlos­nog sno­pa. Ka­žu da je kuć­na IPL epi­la­ci­ja iz­nim­no jed­nos­tav­na i bez­bol­na te da već na­kon če­ti­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.