PLA­TI­TE VE­čE­RU FO­TO­GRA­FI­JOM

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Pr­vi res­to­ran u svi­je­tu u ko­jem svo­ju ve­če­ru mo­že­te pla­ti­ti fo­to­gra­fi­jom otvo­rio je svo­ja vra­ta u Lon­do­nu. S ob­zi­rom na da­naš­nju po­ma­ma za fo­to­gra­fi­ra­njem hra­ne i objav­lji­va­njem na druš­tve­nim mre­ža­ma, no­vo­otvo­re­ni res­to­ran na­zi­va “Pic­tu­re Ho­use” od­lu­čio je is­ko­ris­ti­ti sve­pri­sut­ni trend ka­ko bi po­tak­nuo svo­je gos­te na kre­ativ­nost i stva­ra­nje vlas­ti­tih umjet­nič­kih dje­la, a za­uz­vrat im omo­gu­ću­je bes­plat­nu ve­če­ru. Ino­va­tiv­no is­kus­tvo obje­do­va­nja već je pre­poz­na­to kao ve­lik hit u Lon­do­nu pa ne za­ču­đu­je što nit­ko tko se na­đe u En­gle­skoj pri­jestol­ni­ci ne že­li pro­pus­ti­ti pri­li­ku da ku­ša spe­ci­ja­li­te­te i pla­ti ih sa­mo kli­kom ka­me­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.