U svo­jim ko­lek­ci­ja­ma el­f­si na­gla­ša­va­jU seg­men­te drUš­tva ko­ji mo­žda ni­sU do­volj­no oz­bilj­no shva­će­ni

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Priča O Uspjehu -

što ljudima ne­dos­ta­je, što bi im do­bro sje­lo. Ovaj sim­pa­tič­ni mod­ni dvo­jac naj­o­da­ni­ji je sport­skom asor­ti­ma­nu, ka­žu da se u to­me naj­bo­lje sna­la­ze. No ne mo­že­te iz­bje­ći ni nji­ho­ve vr­lo po­pu­lar­ne krat­ke ha­lji­ni­ce i suk­nji­ce ko­je se čes­to mo­gu vi­dje­ti na na­šim ma­tu­ran­ti­ca­ma, a bi­ra­ju ih i dje­voj­ke za vjen­ča­nja i slič­ne sve­ča­nos­ti. Taj sport­ski ele­ment ko­ji vo­le is­tak­nu­ti prov­la­či se kroz sve odjev­ne pred­me­te sva­ke ko­lek­ci­je, bi­lo u pro­ce­su kre­ira­nja ili u sa­moj mod­noj kom­bi­na­ci­ji. Naj­bo­lji do­kaz za to je ci­je­la ko­lek­ci­ja po­sve­će­na već po­ma­lo le­gen­dar­noj split­skoj ins­truk­to­ri­ci aero­bi­ka Na­ta­ši Be­bić. Na­ime, mod­na re­vi­ja „Stri­pes & Star“za ko­lek­ci­ju pro­lje­će/ljeto 2009. svo­je­vr­stan je hom­ma­ge ose­buj­nom sti­lu i osob­nos­ti kra­lji­ce aero­bi­ka i pre­dvod­ni­ce tren­da vjež­ba­nja na ovim pros­to­ri­ma te sja­jan ci­tat i na­do­grad­nja na ko­lek­ci­ju ko­ja je pred­stav­lja­la ide­ju o jed­nom vre­me­nu. Osim što su poz­na­ti po za­nim­lji­vim in­s­pi­ra­ci­ja­ma za ko­lek­ci­je, za­nim­lji­va su i El­f­so­va za­štit­na li­ca kam­pa­nja i mod­nih ko­lek­ci­ja. Za­is­ta je im­pre­si­van po­pis do­ma­ćih zvi­jez­da na ovoj lis­ti. Na­kon već spo­me­nu­te zvi­jez­de de­ve­de­se­tih pje­va­či­ce Ka­san­dre te kra­lji­ce aero­bi­ka Na­ta­še Be­bić tu su i mla­da pje­va­či­ca Fran­ka Ba­te­lić, sve­pri­sut­na Se­ve­ri­na i Je­le­na Roz­ga, dok je za proš­lu ko­lek­ci­ju za­štit­no li­ce bi­la već po­ma­lo za­bo­rav­lje­na ma­ne­ken­ska zvi­jez­da Ni­na Mo­rić, a ak­tu­al­no je za­štit­no li­ce pje­va­či­ca Ma­ja Šu­put. Osim u stva­ra­nju ko­lek­ci­ja za že­ne, Alek­san­dar i Ivan oku­ša­li su se i u di­zaj­ni­ra­nju ci­pe­la, a nji­ho­va se ko­lek­ci­ja štik­li i ba­le­rin­ki za že­ne te vi­so­kih te­ni­si­ca za mu­škar­ce vr­lo br­zo ras­pro­da­la. Sva­ka­ko, tu je i mu­ški asor­ti­man odje­će i mod­nih do­da­ta­ka ko­ji se ra­zvi­ja po­lak­še, ali si­gur­nom uz­laz­nom pu­ta­njom. Mu­ško re­me­nje

Pro­ljet­no-ljet­nu ko­lek­ci­ju iz 2010. pred­stav­lja­la je pje­va­či­ca Fran­ka Ba­te­lić Za­štit­no li­ce ko­lek­ci­je “Sex smrt pa­re moć i sla­va” iz 2010. bi­la je Se­ve­ri­na

Je­sen/ zi­ma 2013.

Pro­lje­će/ ljeto 2013.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.