Mag­net­ska priv­lač­nost mi­ce­lar­ne vo­di­ce

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Bla­go­tvor­na ter­mal­na vo­da glav­ni je sas­to­jak

mi­ce­lar­ne vo­di­ce za čiš­će­nje li­ca Skeyn­dor Aqu­at­herm. Mi­ce­lar­na vo­di­ca, ko­ja se ne tre­ba is­pi­ra­ti, te­me­lji se na teh­no­lo­gi­ji mi­ce­la, mo­le­ku­la ko­je uk­la­nja­ju mas­no­će, šmin­ku i os­ta­le ne­čis­to­će, priv­la­če­ći ih kao mag­ne­ti. Mi­ce­lar­na vo­di­ca Skeyn­dor Aqu­at­herm ima bla­gu for­mu­lu bez pa­ra­be­na, po­seb­no pri­la­go­đe­nu osjet­lji­voj ko­ži. Koz­me­ti­ku Skeyn­dor pro­na­đi­te u lje­kar­na­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.