Moda vo­li pri­ro­du

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Ki­ne­ska mod­na ku­ća Shan­g­hai Tang nas­ta­vi­la je su­rad­nju s is­toč­njač­kim umjet­ni­kom Jac­kyjem Tsa­ijem, poz­na­tom po ko­ri­šte­nju mo­ti­va iz pri­ro­de na je­dins­tven na­čin u bo­ga­tom ko­lo­ris­tič­kom os­tva­re­nju. Ta­ko su na tr­ži­šte lan­si­ra­li no­vu ko­lek­ci­ju ko­ja sa­dr­ži ha­lji­ne, ve­čer­nje tor­bi­ce, dnev­ne tor­be, na­kit i dru­ge do­dat­ke u bo­ja­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.