KRIS­TAL­NI HOLOGRAMI I KALEIDOSKOPI

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Mirisi, Zlato, Kazaljke -

Uz no­vu ko­lek­ci­ju na­ki­ta, u sre­br­nar­ni­ce Ar­gen­tum sti­gla je i no­va li­ni­ja ruč­nih sa­to­va Sec­tor, Sla­zen­ger, I-Wat­ch, Girl Only i Hec­tor. Po­seb­no se is­ti­ču tren­dov­ski bi­je­li mo­de­li ide­al­ni za ljeto. Cje­lo­ku­pan asor­ti­man na­ki­ta i sa­to­va te ko­lek­ci­ja zlat­ni­ka i sre­br­nja­ka na pri­god­nom je ljet­nom po­pus­tu, vi­še na www.ar­gen­tum.hr Swa­rov­ski je pred­sta­vio ko­lek­ci­ju za je­sen i zi­mu Fa­cets of Lig­ht, na­dah­nu­tu bru­še­njem kris­ta­la i pre­la­ma­njem svje­tlos­ti. Na­kit s efek­ti­ma “zvjez­da­ne pra­ši­ne“, ho­lo­gra­ma i ka­le­ido­sko­pa sti­že u ši­ro­kom iz­bo­ru - od “dar­ker­skih“kre­aci­ja do ra­skoš­nih imi­ta­ci­ja ame­tis­ta, ru­bi­na, sma­rag­da...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.