“dje­ca te či­ne ma­nje se­bič­nim. još mi us­pi­je­va da na se­be mis­lim 98 pos­to vre­me­na, ali sad postoji ma­li pro­zor i za dru­ge”

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Life // Portret -

stu­dent­sko do­ba bi­la “po­put sun­ca i vje­tra, ele­men­tar­ne si­le, iz­nim­no ta­len­ti­ra­na”, dok se Em­ma Hug­ha sje­ća kao “go­le­mog mom­ka ko­ji je stal­no ves­lao i jeo odre­ske, os­ta­tak vre­me­na spa­vao i bio ja­ko za­ba­van”. Sa svo­jom je su­pru­gom Jo Gre­en, ka­za­liš­nom ad­mi­nis­tra­to­ri­com, Hugh u bra­ku još od 1989., u glu­mač­kom je svi­je­tu to za­ci­je­lo me­đu naj­du­go­vječ­ni­jim bra­ko­vi­ma. Ne zna­či to da Jo i La­urie ni­su ima­li pro­ble­ma: naj­go­re raz­dob­lje u bra­ku iz­a­zva­lo je naj­us­pješ­ni­je u Hug­ho­voj ka­ri­je­ri. Zbog sni­ma­nja “Dr. Ho­usea” La­urie je u Los An­ge­le­su, da­le­ko od obi­te­lji, pro­vo­dio i po de­vet mje­se­ci. Iona­ko sklon de­pre­si­ji i zbog naj­ma­njeg ne­us­pje­ha, glu­mac je osje­ćao da vi­še ni­je do­bar su­prug i otac. Po­ku­šaj da se ci­je­la obi­telj pre­se­li u Kaliforniju ni­je us­pio, a Hugh se pre­dao u ru­ke psi­ho­te­ra­pe­utu. Kom­bi­na­ci­ja an­ti­de­pre­si­va i ana­li­ze po­mo­gla mu je da “sre­di stva­ri u gla­vi” i da odr­ži brak. La­urie je ci­je­li ži­vot bio s ocem u od­lič­nim od­no­si­ma. Sma­tra ga “naj­mi­li­jom oso­bom na svi­je­tu” i ka­že da je i pri­vat­no, a i pro­fe­si­onal­no kao li­ječ­nik uvi­jek bio do­bar i pris­to­jan pre­ma svi­ma. Os­ta­li su vr­lo bli­ski sve do smr­ti sta­ri­jeg La­uri­eja, a od oca je Hugh po­ku­pio i sklo­nost znans­tve­nim do­ka­zi­ma i ne­po­bit­noj lo­gi­ci ko­ju spo­mi­nje Fry. To je i je­di­no što je za­jed­nič­kom dok­to­ru La­uri­eju i dok­to­ru Ho­useu, ko­jeg je Hugh vi­še ute­me­ljio na se­bi i svo­jim psi­ho­za­ma, ne­go na svom bla­gom ocu. S maj­kom Pa­tri­ci­jom ni­je bi­lo tak­ve bli­skos­ti: ona je bi­la hlad­na i dis­tan­ci­ra­na, a Hugh sma­tra da joj se “ve­ći­nu vre­me­na uop­će ni­je svi­đao”. Oče­ki­va­la je mno­go, mo­žda i pre­vi­še od nje­ga, i Hugh je kons­tant­no imao osje­ćaj da ni­šta ne ra­di do­volj­no do­bro. Ipak, priz­na­je da je maj­či­noj frus­tra­ci­ji vje­ro­jat­no i sam do­pri­nio jer je bio “ja­ko li­jen uče­nik, stal­no je va­rao na tes­to­vi­ma te pos­tao ja­dan i op­sjed­nut so­bom”. Me­đu­tim, Pa­tri­ci­ji ni­je bi­lo do­volj­no ni kad joj je naj­mla­đi sin pos­tao zvi­jez­da za­hva­lju­ju­ći ulo­zi ble­sa­vog prin­ca u “Cr­noj gu­ji” pa je Hugh do­če­kao maj­či­nu smrt ne us­pjev­ši se s njom spo­ra­zu­mje­ti. Vje­ro­jat­no za­to ula­že po­se­ban trud da što bo­lje ra­zu­mi­je vlas­ti­tu dje­cu: “Ona te či­ne ma­nje se­bič­ni­ma. Još mi us­pi­je­va da na se­be mis­lim 98 pos­to vre­me­na, ali se ba­rem sad otvo­rio ma­li pro­zor kroz ko­ji se dru­gi us­pi­je­va­ju ugu­ra­ti”. Čo­vjek ko­ji tvr­di da ni­kad ni­jed­nu cu­ru ni­je po­zvao na ples, a ni na spoj, ma­lo bo­lje ra­zu­mi­je svo­ja dva si­na ne­go što mu to po­la­zi za ru­kom kad su u pi­ta­nju nje­go­ve vlas­ti­te kće­ri: “Dje­voj­či­ce su kom­pli­ci­ra­ne. Upu­te za od­goj dje­voj­či­ca ima­ju 800 stra­ni­ca, po­glav­lja 14, 19, 26 i 32 ne­dos­ta­ju i

Je­eves i Wo­os­ter, se­ri­ja o mu­drom slu­gi (Stephen Fry) i ble­sa­vom ple­mi­ću (La­urie) Tko se uop­će sje­ća nje­go­ve ulo­ge ne­ga­tiv­ca u “101 dal­ma­tin­cu”? U Ame­ri­ci tad još ni­je bio poz­nat S Ge­enom Da­vi­es u dje­čjem fil­mu “Pus­to­lo­vi­ne Stu­ar­ta Ma­log” 1999. go­di­ne

Osam se­zo­na kao uvr­nu­ti dr. Ho­use zas­luž­no je što je to La­uri­eje­va naj­poz­na­ti­ja ulo­ga. Nas­tu­pe u sjaj­nim bri­tan­skim se­ri­ja­ma po­put “Cr­ne gu­je” pot­pu­no je za­sje­nio so­ci­opat Ho­use

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.