OKREP­LJU­JU­ćI NAR I ARONIJA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

Uz dže­mo­ve, na­ma­ze, smok­vi­ce i go­ji bo­bi­ce, po­nu­da do­ma­ćih de­li­ka­te­sa Di­da Bo­ža bo­ga­ti­ja je za dva eko­so­ka od aro­ni­je i na­ra ko­ji su poz­na­ti kao moć­ni an­ti­ok­si­dan­si – za­štit­ni­ci zdrav­lja. So­ko­vi Di­da Bo­ža pri­prav­lje­ni su od eko­lo­ški uz­go­je­nih plo­do­va bez do­dat­ka še­će­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.