Za­blis­taj­te osmi­je­hom

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

U pro­da­va­oni­ce dm-a sti­gao je Pe­arl Drops, poz­na­ti svjet­ski brend pas­ta za poliranje zu­bi. Pro­izvo­di ko­ji se ko­ris­te za vri­je­me ili na­kon čet­ka­nja pas­tom za zu­be ima­ju po­seb­ne for­mu­le za iz­bje­lji­va­nje zu­bi, du­bin­sko čiš­će­nje, sjaj i uk­la­nja­nje mr­lja od ka­ve, ča­ja, cr­nog vi­na, ci­ga­re­ta... Njež­ne pas­te Pe­arl Drops ne sa­dr­že tvari ko­je mo­gu ošte­ti­ti zub­nu cak­li­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.