Šest priz­na­nja za ku­tje­vač­ka vi­na

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Ku­tje­vač­ki po­drum osvo­jio je šest priz­na­nja na me­đu­na­rod­nom ocje­nji­va­nju vi­na De­can­ter u Lon­do­nu - re­gi­onal­no zla­to za Gra­še­vi­nu Tur­ko­vić 2012. i le­de­nu ber­bu Tra­mi­nac 2012. te bron­ča­ne me­da­lje za vr­hun­sku gra­še­vi­nu 2013., Maxi­mo Bi­an­co 2011. i le­de­nu ber­bu gra­še­vi­na 2011., i priz­na­nje “Pre­po­ru­če­no vi­no“za vr­hun­sku gra­še­vi­nu 2012. Vin­di­ja je za svo­je pa­ni­ra­ne si­re­ve pri­mi­la dvi­je ve­li­ke zlat­ne me­da­lje uoči 52. iz­da­nja pre­hram­be­no­po­ljo­pri­vred­nog saj­ma u slo­ven­skoj Gor­njoj Rad­go­ni. Pa­ni­ra­ni Eda­mac po­lu­t­vr­di je krav­lji sir bla­ge aro­me, a pa­ni­ra­ni Ca­mem­bert iz­vr­stan je ple­me­ni­ti sir s bi­je­lom pli­jes­ni. Slas­ne pa­ni­ra­ne va­ri­jan­te poz­na­tih si­re­va to­pe se u us­ti­ma, a njihovu vr­hun­sku kva­li­te­tu i oku­se ču­va po­seb­no di­zaj­ni­ra­na am­ba­la­ža.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.