Da­li­bor Ma­ta­nić sni­mio spot o sa­vr­še­nom sen­dvi­ču

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Da­li­bor Ma­ta­nić re­da­telj je no­vog te­le­vi­zij­skog spo­ta “Ne mo­raš bi­ti sa­vr­šen da bi imao sa­vr­šen sen­dvič” u sklo­pu is­to­ime­ne no­ve kam­pa­nje za brend Pi­ko tvrt­ke PIK Vr­bo­vec. Glav­ne ulo­ge ima­ju na­iz­gled sa­vr­še­ni li­ko­vi ko­ji kroz du­ho­vit za­plet po­ka­žu svo­ju ne­sa­vr­še­nu, nes­pret­nu stra­nu. Ipak, u jed­no su si­gur­ni – uvi­jek mo­gu ima­ti sa­vr­šen sen­dvič!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.