Ljet­na svje­ži­na men­te i li­me­te

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Uz već do­bro poz­na­te oku­se ja­go­da­gu­ava, li­mun-li­me­ta, bo­rov­ni­ca-brus­ni­ca i gro­žđe-mi­ra­bel, ovo­ga lje­ta Ja­na sti­že u no­vom iz­da­nju men­ta-li­me­ta. Ova fi­no iz­ba­lan­si­ra­na kom­bi­na­ci­ja, uz do­da­tak pri­rod­nog sla­di­la iz bilj­ke ste­vie, pod­sje­ća na okus kok­te­la Mo­ji­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.