Ka­da nas­tu­pi smak svi­je­ta ra­đa se art

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Umjet­nik iz Ber­li­na, Mic­hal Zak, iz­ra­dio je se­ri­ju za­pa­nju­ju­ćih fo­to­gra­fi­ja naj­ve­ćih svjet­skih gra­do­va i me­tro­po­la ko­ji su uni­šte­ni u even­tu­al­nim bu­du­ćim ra­to­vi­ma, ne­mi­ri­ma ili pak pot­pu­no de­vas­ti­ra­ni sma­kom svi­je­ta. Ovim fo­to­gra­fi­ja­ma Mic­hal je že­lio uka­za­ti na pro­blem upo­ra­be nuk­le­ar­nog oruž­ja, stal­nih političkih ten­zi­ja te ne­za­do­volj­stva na­ro­da ko­je iz­a­zi­va ne­re­de što kas­ni­je mo­že uis­ti­nu do­ves­ti do os­tva­re­nja ovak­vih pri­zo­ra.

Ra­za­ra­nje na straš­nim Mic­ha­lo­vim pri­zo­ri­ma za­hva­ti­lo je Li­sa­bon, Mo­sk­vu, New York, To­kio, Ber­lin, Var­ša­vu, Ma­drid...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.