Per­na­ta lam­pa

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Či­le­an­ski di­zaj­ner Se­bas­ti­an Er­ra­zu­riz po­nov­no je za­pre­pas­tio, ali i za­di­vio svo­jim ra­dom. Ovo­ga pu­ta pred­sta­vio je lam­pu ko­ja iz­gle­da po­put pra­ve, ži­ve ko­ko­ši, ali bez gla­ve. Umjes­to nje, na vrat je za­ša­ra­fio ža­ru­lju te ta­ko do­bio neo­bič­no ra­s­vjet­no ti­je­lo. Ti­je­lo lam­pe sto­ji na pod­lo­zi od plek­si­gla­sa, a na­či­nje­no je od pre­pa­ri­ra­ne ko­ko­ši ko­ja je, na­gla­ša­va di­zaj­ner, ugi­nu­la pri­rod­nim pu­tem, pa joj je on dao sa­svim no­vu svr­hu te nje­zi­no be­ži­vot­no ti­je­lo pre­tvo­rio u objekt ko­ji os­vjet­lja­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.