Tki­vo ožilj­ka ni­ka­da ne­ma oso­bi­ne nor­mal­ne ko­že

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Pri­je tri go­di­ne za­do­bio sam oži­ljak na bra­di od pa­da i imao ne­ko­li­ko ša­vo­va. Ko­ža je na tom mjes­tu ne­što deb­lja i čvr­š­ća te svje­tli­je bo­je. Mo­že li se oži­ljak ve­li­či­ne oko 2 cm uk­lo­ni­ti? Una­pri­jed hva­la na od­go­vo­ru. (Hr­vo­je, Ča­ko­vec) Kod otvo­re­nih oz­lje­da ko­že i pot­kož­nog tki­va ra­na po­treb­na je pa­ž­lji­va ki­rur­ška obra­da. Ra­na se is­pi­re ste­ril­nom te­ku­ći­nom, ru­bo­vi iz­re­zu­ju ako je to po­treb­no, a slo­je­vi ra­ne za­tva­ra­ju ša­vo­vi­ma. Pro­ces ci­je­lje­nja u unu­traš­njos­ti ra­ne tra­je vi­še mje­se­ci. Na­kon osam mje­se­ci pro­ces uglav­nom za­vr­ša­va i oži­ljak je de­fi­ni­ti­van. Sa­mo tki­vo ožilj­ka ni­kad ne­ma pot­pu­ne oso­bi­ne nor­mal­ne ko­že. Za­dr­ža­va ma­nje od 80 pos­to čvr­sto­će i elas­tič­nos­ti nor­mal­ne, neo­z­li­je­đe­ne ko­že. U va­šem slu­ča­ju mo­gu­će je iz­re­za­ti oži­ljak i za­tvo­ri­ti ra­nu u vi­še slo­je­va. Od­ne­dav­no ko­ris­ti­mo po­seb­ne ša­vo­ve ko­ji na se­bi ima­ju bod­lje ta­ko da se si­dre u ra­nu i kod za­tva­ra­nja ni­je po­treb­no ve­zi­va­ti čvo­ro­ve. Tje­dan da­na na­kon re­vi­zi­je ožilj­ka ko­ris­no je spri­je­či­ti an­gi­oge­ne­zu, od­nos­no bu­ja­nje krv­nih ži­la i ko­la­ge­na ko­ji je od­go­vo­ran za stva­ra­nje ta­ko­zva­nih hi­per­tro­fič­nih oži­lja­ka ili čak i ke­lo­ida.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.