Re­do­vi­ti­ja hi­dra­ta­ci­ja na­kon če­tr­de­se­te

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Ko­ja je naj­bo­lja nje­ga za ko­žu na­kon če­tr­de­se­tih? (Na­da, Ri­je­ka) Ko­ža na­kon če­tr­de­se­te go­di­ne zah­ti­je­va po­seb­nu nje­gu, od pra­vil­ne za­šti­te pa sve do ko­ri­šte­nja pro­izvo­da ko­ji će vam da­ti naj­bo­lje re­zul­ta­te. Ka­ko ko­la­gen po­la­ko po­či­nje nes­ta­ja­ti, ta­ko i ko­ža po­či­nje gu­bi­ti spo­sob­nost da odr­ži vlaž­nost, stoga je od ve­li­ke važ­nos­ti da je ko­ža pra­vil­no za­šti­će­na. Naj­vi­še bri­ge po­sve­ti­te iz­bje­ga­va­nju iz­la­ga­nja ko­že štet­nim sun­če­vim zra­ka­ma, a ako već ne mo­že­te iz­bje­ći iz­la­ga­nje sun­cu, obvez­no na­ne­si­te za­štit­ni sloj kre­me sa za­štit­nim fak­to­rom 30 ili vi­še. Pres­ta­ni­te pu­ši­ti i iz­bje­ga­vaj­te du­ge kup­ke. Zbog to­ple vo­de ko­ža ne­će mo­ći za­dr­ža­va­ti vlaž­nos­ti te ko­ris­ti­te sred­stva za ku­pa­nje di­zaj­ni­ra­na za su­hu ko­žu. Ka­ko sta­ri­mo, ko­ža br­že gu­bi vlaž­nost te je po­treb­na re­do­vi­ta hi­dra­ta­ci­ja. Po­ku­šaj­te ba­rem 4 pu­ta go­diš­nje na­pra­vi­ti tret­man za du­bin­sko hra­nje­nje hi­ja­lu­ron­skom ki­se­li­nom i ma­tič­nim sta­ni­ca­ma. Vr­lo je važ­no da koz­me­tič­ki pro­izvo­di ima­ju naj­vi­še učin­ko­vi­tih sas­to­ja­ka, a ne­ki od sas­to­ja­ka ko­je bi tre­ba­li sa­dr­ža­va­ti su ma­tič­ne sta­ni­ce, ko­la­gen, re­ti­nol, hi­ja­lu­ron­ska ki­se­li­na i an­ti­ok­si­dan­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.