Ka­ko spri­je­či­ti iri­ta­ci­ju oči­ju?

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Imam osjet­lji­ve oči i no­sim na­oča­le, no vo­lim ih na­šmin­ka­ti ka­ko bi se is­tak­nu­le. Ka­da sta­vim ve­ći sloj ma­ska­re ili tuš, zna se do­go­di­ti da mi oči za­su­ze. Ne svaki put, ali čes­to se do­ga­đa. Ra­dim li ne­što po­greš­no i ima­te li ka­kav sa­vjet ka­ko is­prav­no na­šmin­ka­ti oči a da ne bu­de su­za? (Ma­ja, Za­greb) Bu­du­ći da, ka­ko i sa­mi ka­že­te, ima­te ja­ko osjet­lji­ve oči, pro­blem ko­ji na­vo­di­te ne mo­že se ot­klo­ni­ti “pre­ko no­ći”. Ipak, postoji ne­ko­li­ko na­či­na ko­ji­ma mo­že­te spri­je­či­ti iri­ta­ci­ju iz­a­zva­nu ma­ke up pro­izvo­di­ma, što paž­njom u na­no­še­nju, a što sa­mim oda­bi­rom pro­izvo­da ko­je će­te ko­ris­ti­ti. Za po­če­tak, oda­be­ri­te pro­izvo­de ko­ji su hi­po­aler­gen­ski, kao i one ko­ji ne­ma­ju par­fe­ma (bu­du­ći da su me­đu naj­češ­ćim iri­tan­ti­ma). Olov­ke za oči, ma­ska­re i tu­še­vi mo­ra­ju bi­ti of­tal­mo­lo­ški tes­ti­ra­ni, a sa­vje­to­va­la bih i da iz­bje­ga­va­te vo­do­ot­por­nu ma­ska­ru, či­je uk­la­nja­nje čes­to zah­ti­je­va snaž­ni­je koz­me­tič­ke pro­izvo­de, ko­ji mo­gu po­gor­ša­ti sta­nje. Kod osjet­lji­vih je oči­ju iz­nim­no važ­no dr­ža­ti vi­sok stu­panj hi­gi­je­ne, pri­je na­no­še­nja pro­izvo­da te­me­lji­to ope­ri­te ru­ke, a mo­že­te ko­ris­ti­ti i ka­pi za oči.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.