NJO­KI S RA­GU­OM OD GLJI­VA I PO­VR­ĆA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Užitak Kuhanja -

40 g mas­la­ca, 50 g mla­dog lu­ka, 150 g po­ri­lu­ka, 1 cr­ve­na pa­pri­ka, 1 žu­ta pa­pri­ka,

300 g glji­va (bu­ko­va­ča, li­si­čar­ki), 100 g tik­vi­ca, 1 Po­vrt­ni te­me­ljac za je­la Po­drav­ka, 150 g mas­car­po­nea, 1 žu­ma­njak, 500 ml

vo­de, 500 g njo­ka

Pri­pre­ma:

Na za­gri­ja­nom mas­la­cu po­pe­ci­te mla­di luk na­re­zan na ko­lu­ti­će, po­ri­luk na­re­zan na plo­ške, cr­ve­nu i žu­tu pa­pri­ku na­re­za­nu na koc­ke. Pe­ci­te da po­vr­će ma­lo omek­ša. Do­daj­te bu­ko­va­če na­re­za­ne na re­zan­ce, tik­vi­ce na­re­za­ne na tra­ke, vo­du i po­vrt­ni te­me­ljac. Pro­mi­je­šaj­te i nas­ta­vi­te pir­ja­ti na la­ga­noj va­tri. Po po­tre­bi pod­lij­te s ma­lo vo­de. Kad je po­vr­će omek­ša­lo, do­daj­te mas­car­po­ne po­mi­je­šan sa žu­manj­kom, pro­mi­je­šaj­te i kratko pro­ku­haj­te. Njo­ke sta­vi­te u ki­pu­ću po­so­lje­nu vo­du i ku­haj­te dok ne is­pli­va­ju na po­vr­ši­nu. Ku­ha­ne njo­ke oci­je­di­te, sta­vi­te na ugri­ja­ni mas­lac i kratko po­pe­ci­te. Uz ra­gu pos­lu­ži­te po­pe­če­ne njo­ke.

Lju­bi­te­lji glji­va ne mo­ra­ju če­ka­ti je­sen da bi u nji­ma uži­va­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.