24-SATNA PO­DR­ŠKA ZA LAK­ŠU MENOPAUZU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

Phar­maS Fe­mi­pa­use za ubla­ža­va­nje te­go­ba me­no­pa­uze no­vi je pro­izvod hr­vat­ske far­ma­ce­ut­ske tvrt­ke Phar­maS. Kap­su­le sa­dr­že fi­to­es­tro­ge­ne iz li­vad­ne dje­te­li­ne i me­la­to­nin u for­mu­la­ci­ji “2 u 1” za dan i noć. U Phar­maSu is­ti­ču da tak­va for­mu­la osi­gu­ra­va 24-sat­nu pri­rod­nu po­dr­šku že­na­ma u me­no­pa­uzi, sma­nju­ju­ći simp­to­me po­put va­lo­va vru­ći­ne, pre­ko­mjer­nog zno­je­nja, ne­mi­ra...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.