Mo­der­ne hr­vat­ske skul­p­tu­re i ins­ta­la­ci­je od ke­ra­mi­ke, por­cu­la­na i stak­la

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Review -

Još stig­ne­te po­gle­da­ti Bi­je­nal­nu iz­lož­bu Sek­ci­je za ke­ra­mi­ku, por­cu­lan i stak­lo ULUPUH-a ko­ja se do 13. sr­p­nja održava u za­gre­bač­koj Ga­le­ri­ji Ka­ras u Pra­škoj 4. Iz­bor je to po­naj­bo­ljih dje­la vr­s­nih hr­vat­skih ke­ra­mi­ča­ra ko­ji ke­ra­mi­ku, stak­lo i por­cu­lan sa­gle­da­va­ju na druk­či­ji na­čin od tra­di­ci­onal­no­ga, obli­ku­ju­ći ins­ta­la­ci­je, re­ady-ma­de objek­te, asam­bla­že te di­na­mič­ke i lu­mi­no­di­na­mič­ke objek­te, ali i mul­ti­me­di­jal­ne pro­jek­te. U Ga­le­ri­ji Ka­ras iz­la­žu 32 umjet­ni­ka iz Hr­vat­ske te dvo­je umjet­ni­ka iz Slo­ve­ni­je i Aus­tri­je. Ula­zak je bes­pla­tan. Vi­še na www.ulupuh.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.