Ne­odo­lji­vo ‘slas­tan’ so­uf­flé za nje­gu ti­je­la

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Mno­ge že­ne vo­le za­po­če­ti ju­tro tu­ši­ra­njem i uži­va­njem u njež­nom do­di­ru vo­de­nih kap­lji­ca, a po­tom sli­je­di krat­ka ma­sa­ža na­no­še­njem mli­je­ka za ti­je­lo. Ka­ko bi do­dat­no uljep­ša­la taj ri­tu­al, Nivea je lan­si­ra­la Body So­uf­flé ko­ji njež­no bu­di ko­žu, pri­pre­ma­ju­ći je za dan ko­ji sli­je­di. Body So­uf­flé ino­va­ti­van je pro­izvod za nje­gu ti­je­la s iz­nim­no la­ga­nom for­mu­lom ko­ja sa­dr­ži shea mas­lac, ak­tiv­ni sas­to­jak Hy­dra IQ ko­ji se mo­že pro­na­ći u pla­vim al­ga­ma te hra­nji­ve li­pi­de ko­ji se upi­ja­ju u ko­žu, ja­ča­ju­ći nje­zi­nu pri­rod­nu ba­ri­je­ru. Re­do­vi­tom upo­ra­bom Nivea Smo­oth Sen­sa­ti­on Body So­uf­fléa i ja­ko su­ha ko­ža pos­ta­je glat­ka. U li­ni­ji Smo­oth Sen­sa­ti­on mo­gu se na­ći i mli­je­ko i ulje za ti­je­lo te kre­ma za ru­ke. Uno­più, svjet­ski poz­nat ta­li­janski pro­izvo­đač na­mje­šta­ja za vanj­ske pros­to­re, otvo­rio je pr­vi hr­vat­ski sa­lon u za­gre­bač­kom Bu­zi­nu, na adre­si Ce­bi­ni 28. Uno­più je na gla­su po vi­so­kok­va­li­tet­nom na­mje­šta­ju ele­gant­nog, su­vre­me­nog di­zaj­na i iz­nim­no ve­li­kim mo­guć­nos­ti­ma kom­bi­ni­ra­nja. Od gar­ni­tu­ra do de­ko­ra, nu­di iz­bor vi­še od 2000 raz­no­vr­s­nih pred­me­ta za ure­đe­nje ek­s­te­ri­je­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.