Sli­ka go­vo­ri vi­še od 1000 ri­je­či

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Ra­zi­gra­ne sli­ke ko­je iz­gle­da­ju kao fo­to­gra­fi­je dje­lo su umjet­ni­ka Do­uga Blo­odwor­t­ha, na ko­ji­ma bi­lje­ži pri­zo­re iz sva­kod­nev­nog ži­vo­ta, a za jed­no tak­vo dje­lo po­ne­kad mu trebaju i dva mje­se­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.