ZA­KO­RA­čI­TE U OBU­ćI BAŠ PO VA­ŠOJ MJE­RI

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Ja­pan­ski di­zaj­ner Sat­su­ki Oha­ta kre­irao je “fon­due pa­pu­če” ko­je se sa­vr­še­no obli­ku­ju po sto­pa­lu ono­ga tko ih no­si jer je ri­ječ o pa­pu­ča­ma ra­đe­nim is­klju­či­vo po mje­ri. Di­zaj­ner je in­s­pi­ra­ci­ju pro­na­šao dok je jeo sir­ni fon­due te je ta­ko do­šao na ide­ju da bi se i sto­pa­la mo­gla umo­či­ti u tek­s­tu­ru slič­nu si­ru, pri če­mu bi se do­bio sa­vr­še­ni oblik sto­pa­la, pa je to i na­pra­vio. Sat­su­ki se od­lu­čio za te­ku­ći PVC ko­ji se na­kon uma­ka­nja sto­pa­la su­ši obič­nim su­ši­lom za ko­su te se ta­ko obli­ku­je u sa­vr­še­no udob­nu pa­pu­ču ko­ja od­go­va­ra bo­lje ne­go išta što ste do­tad obu­li na no­ge. S ob­zi­rom na to da ove pa­pu­če do­la­ze u raz­li­či­tim bo­ja­ma, mo­gu ih no­si­ti mu­škar­ci, že­ne, a vo­le ih i dje­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.