Mo­di išta opreč­ni­je

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Mirisi, Zlato, Kazaljke -

za­ba­vi­ti. Osim što vo­li dje­voj­ke ko­je se vo­le za­ba­vi­ti, a pri­tom se neo­če­ki­va­no odje­nu­ti, ovaj di­zaj­ner ve­li­ki je lju­bi­telj kor­ze­ta, što je do­ka­zao i ovom ko­lek­ci­jom u ko­joj se is­pod pen­cil suk­nji na­zi­ru vi­so­ko re­za­ni kor­ze­ti. Gos­po­din La­ger­feld ni­je za­hr­đao, kao što su se mno­gi po­če­li bri­nu­ti na­kon što je u vi­so­ku mo­du uveo te­ni­si­ce. Za­pra­vo, nje­go­ve ide­je pos­ta­le su još luk­suz­ni­je, ali is­to ta­ko još je bli­že sport­skim te­re­ni­ma. Na­ime, is­pod kla­sič­nih Cha­nel tvi­das­tih ka­pu­ti­ća s do­da­nim sjaj­nim ni­ti­ma i em­pi­re kro­ja na­zi­ru se neo­če­ki­va­no bi­cik­lis­tič­ke hla­či­ce, a što je vi­še sport­ski ali i sek­si ne­go krat­ke bi­cik­lis­tič­ke ta­ji­ce!? Mar­co Za­ni­ni, pot­pu­ni ge­ni­je i lu­đak u is­to vri­je­me, do­ka­zao je svo­ju ta­len­ti­ra­nost ovom za­bav­nom ko­lek­ci­jom vi­so­ke mo­de za mod­nu ku­ću Sc­hi­apa­rel­li. Ve­li­ke ko­li­či­ne bar­šu­na, luk­suz­na vu­na i svi­la de­fi­ni­tiv­no ni­su otiš­le u vje­tar ka­da su se spo­ji­le u ove hu­mo­ris­tič­ne i sim­pa­tič­ne ha­lji­ne s ja­kim na­gla­skom na Ali­su u zem­lji ču­de­sa. Is­to ta­ko, još jed­nom su iz Di­ora do­ka­za­li da se Raf Si­mons sa­vr­še­no sna­šao u vi­so­koj mo­di. Jer nit­ko ne iz­o­bli­ču­je si­lu­etu po­put ovog di­zaj­ne­ra, ko­ji je struk to­li­ko spus­tio da ni­smo si­gur­ni gle­da­mo li že­ne ili iz­van­ze­malj­ke. No, to se ne tre­ba shva­ti­ti u pe­jo­ra­tiv­nom smis­lu, jer “ra­fov­ski” Di­or do­no­si pre­div­ne iz­van­ze­malj­ke oba­vi­je­ne va­lo­vi­ma pas­tel­nih bo­ja, ko­je svo­je njež­ne opra­vi­ce na­gr­đu­ju ne­vje­ro­jat­no šik glež­nja­ča­ma ek­lek­tič­nih bo­ja, sa­mo za­to da bi nas pod­sje­tio ka­ko je ovo 21. sto­lje­će.

Sc­hi­apa­rel­li

Ma­ison Mar­tin Mar­gi­ela

Ate­li­er Ver­sa­ce

Li­je­pa La­ti­no­ame­ri­kan­ka Je­nif­fer Lopez pra­ti­la je Ver­sa­cea u cus­tom ma­de ha­lji­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.