Ele­ment zdra­vog ži­vo­ta

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Wellness // Ljetni Raj -

če­tvor­nih me­ta­ra, a po­seb­na je atrak­ci­ja ha­mam s ma­sa­žom u ra­skoš­noj pje­ni. “Pra­vi” osje­ćaj Dal­ma­ci­je pru­ža­ju tret­ma­ni na ba­zi mas­li­no­va ulja, mor­ske so­li i al­gi, la­van­de, ru­žma­ri­na... a va­žan je dio ovog wel­l­ne­ssa i “gu­šta­nje” u vi­so­kok­va­li­tet­noj do­ma­ćoj hra­ni od lo­kal­nih do­bav­lja­ča. Iza svi­je­ta uži­ta­ka skri­va se kom­plek­san sus­tav ko­ji se te­me­lji na ener­get­skoj učin­ko­vi­tos­ti i neo­vis­nos­ti, do­bro­bi­ti za oko­liš te autoh­to­nos­ti. U su­rad­nji s me­đu­na­rod­nim struč­nja­ci­ma luk­suz­ni je ho­tel di­zaj­ni­ran kao “po­gon” ko­ji ra­di pre­ma na­če­li­ma odr­ži­vos­ti, pa gos­ti uz struč­no vod­stvo mo­gu raz­gle­da­ti ka­ko funk­ci­oni­ra “ze­le­ni re­sort”. Po­seb­na je za­nim­lji­vost to što ho­tel svu po­treb­nu vo­du do­bi­va de­sa­li­ni­za­ci­jom - vi­so­kom teh­no­lo­gi­jom mor­ska vo­da pre­tva­ra se u pit­ku, a tro­ško­vi gri­ja­nja od­nos­no hla­đe­nja sma­nje­ni su ko­ri­šte­njem di­za­li­ca to­pli­ne - ure­đa­ja ko­ji ener­gi­ju mo­ra pre­tva­ra­ju u to­plin­sku ener­gi­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.