Opu­šta­ju­ći di­zajn

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Wellness // Ljetni Raj -

Re­lak­si­ra­ju­ća pla­va bo­ja pre­to­če­na je u in­te­ri­je­re

Za vr­hun­ski li­fes­tyle di­zajn po­bri­nu­li su se svjet­ski priz­na­ti ar­hi­tek­ti Bo­ris Po­drec­ca i Mat­t­heo Thun ko­ji su, in­s­pi­ri­ra­ni du­bo­kim pla­vet­ni­lom Ja­dra­na, uje­di­ni­li jas­ne, suz­dr­ža­ne li­ni­je s me­di­te­ran­skim bo­ja­ma, stva­ra­ju­ći ele­gant­no oz­ra­čje i ot­mjen am­bi­jent.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.