Pet ju­tar­njih i ve­čer­njih pi­ta­nja za sret­ni­ji ži­vot

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

Sva­ko ju­tro se bu­dim i sva­ku ve­čer li­je­žem sa sve ve­ćom te­ži­nom. Čak i sa­da, kad sam na go­diš­njem od­mo­ru, bri­ge me to­li­ko op­te­re­ću­ju da ni­ka­ko ne us­pi­je­vam opus­ti­ti se i vra­ti­ti osmi­jeh na li­ce. Sto­ti­nu mrač­nih pi­ta­nja bez od­go­vo­ra. Sve vi­še sum­njam u se­be i sve češ­će se pi­tam je­sam li glu­pa i nes­po­sob­na. Sve mi je te­že us­ta­ti iz kre­ve­ta, po­kre­nu­ti se i po­če­ti rje­ša­va­ti čak i ono što znam i mo­gu, to­li­ko se pre­op­te­re­će­no osje­ćam. Vo­lim ra­di­ti do­bre stva­ri i po­ma­ga­ti, na pos­lu me ci­je­ne, pri­ja­te­lji mi to go­vo­re, ali kao da to gu­ram u stra­nu, pa bi­va za­sje­nje­no sva­kod­nev­nim bri­ga­ma.

Ivan­ka iz Za­gre­ba

Mno­gi lju­di bu­di se s pri­sil­nim mis­li­ma o to­me što sve mo­ra­ju uči­ni­ti i stra­hom što će se sve do­go­di­ti uko­li­ko to ne uči­ne. Na­ve­čer, kad leg­nu u kre­vet, kre­nu u sa­mo­mu­če­nje ana­li­zi­ra­ju­ći u če­mu su po­gri­je­ši­li, što ni­su uči­ni­li, a mo­ra­li su... Što se za­pra­vo do­ga­đa? Sva­ko ju­tro na­kon što se pro­bu­di­te, dok se umi­va­te, pe­re­te zu­be i odi­je­va­te, vaš um pro­la­zi kroz se­ri­ju pi­ta­nja. Pi­ta­nja ko­ja se­bi auto­mat­ski, ne­s­vjes­no pos­tav­lja­te odre­đu­ju na što us­mje­ra­va­te svo­je mis­li. Va­ši osje­ća­ji i ono što do­živ­lja­va­te u ti­je­lu ovi­se o to­me na što ste fo­ku­si­ra­li svo­ju paž­nju u tom tre­nut­ku. Vaš mo­zak jed­nos­tav­no “bri­še“sve ono što ni­je u va­šem fo­ku­su. Da bis­te se osje­ća­li lo­še tre­ba­te “iz­bri­sa­ti“sve što je div­no u va­šem ži­vo­tu. Is­to vri­je­di ako se že­li­te osje­ća­ti do­bro. Na pri­mjer, ako se pi­ta­te “Za­što sam ta­ko glu­pa i jad­na?“, vaš um će vam pru­ži­ti di­rek­tan odgovor kao npr. “Glu­pa si i jad­na jer si nes­pret­na, li­je­na, ni­šta ne mo­žeš do kra­ja na­pra­vi­ti, jer ni­si za­vr­ši­la fa­kul­tet, itd.” No iz­vr­s­no je to što ta­ko funk­ci­oni­ra­ju i po­zi­tiv­na pi­ta­nja. Na pri­mjer, ako svoj um upi­ta­te “Za­što sam su­per?“, dat će vam od­go­vo­re po­put “Su­per si jer si uvi­jek na­smi­je­še­na, sna­la­ž­lji­va, sr­dač­na itd.“Ju­tar­nja pi­ta­nja i ve­čer­nja pi­ta­nja ima­ju za cilj da osvi­jes­ti­te taj ne­s­vjes­ni pro­ces i kon­tro­li­ra­te pi­ta­nja ko­ja se­bi pos­tav­lja­te. Eli­mi­ni­raj­te ogra­ni­ča­va­ju­ća pi­ta­nja i kon­ti­nu­ira­no si pos­tav­ljaj­te pi­ta­nja ko­ja vas os­na­žu­ju. Ako si pos­ta­vi­te pi­ta­nje “Što me sa­da či­ni sret­nom ili što bi me mo­glo či­ni­ti sret­nom?“i vaš pr­vi odgovor je “Ni­šta, mo­ram ići na po­sao ko­ji me is­crp­lju­je, gdje su lo­ši od­no­si i ne­si­gur­na bu­duć­nost“, ne bri­ni­te, to je sa­svim nor­mal­no. Tre­ba­te bi­ti upor­ni, “ko­pa­ti“pi­ta­nji­ma dub­lje, dok ne osvi­jes­ti­te da postoji ti­su­ću raz­lo­ga za­što mo­že­te bi­ti sret­ni. Zdra­vi ste, ima­te obi­telj, još uvi­jek ima­te po­sao.... An­t­hony Rob­bins, ame­rič­ki mo­ti­va­cij­ski tre­ner, pred­la­že pet ju­tar­njih i pet ve­čer­njih pi­ta­nja ko­ja vas us­mje­ra­va­ju i os­na­žu­ju. Pi­ta­nja s ko­ji­ma po­či­nje­te i za­vr­ša­va­te dan. 5 JU­TAR­NJIH PI­TA­NJA: Na če­mu sam sa­da za­hval­na u svom ži­vo­tu ili na če­mu bih mo­gla bi­ti za­hval­na? Na če­mu sam po­nos­na u svom ži­vo­tu ili na če­mu bi mo­gla bi­ti? Što me sa­da či­ni sret­nom u svom ži­vo­tu ili što bi me mo­glo či­ni­ti sret­nom? U če­mu sa­da naj­vi­še uži­vam u svom ži­vo­tu ili u če­mu bih mo­gla uži­va­ti? Če­mu sam po­sve­će­na u ži­vo­tu ili bih mo­gla bi­ti? 5 VE­ČER­NJIH PI­TA­NJA: Što sam da­nas uči­ni­la za se­be i na ko­ji na­čin? Što sam da­nas na­pra­vi­la za dru­ge i na ko­ji na­čin? Što sam da­nas na­uči­la? Ka­ko je da­naš­nji dan pri­do­nio kva­li­te­ti mog ži­vo­ta? Ka­ko mo­gu is­ko­ris­ti­ti da­naš­nji dan kao inves­ti­ci­ju u svo­ju bu­duć­nost? KA­KO IMPLEMENTIRATI OSNAŽUJUĆA PI­TA­NJA U SVOJ ŽI­VOT? Za­pi­ši­te ih i sta­vi­te na vid­lji­vo mjes­to. Na­đi­te od­go­vo­re na ju­tar­nja pi­ta­nja, sva­ko ju­tro ih pro­či­taj­te i raz­miš­ljaj­te o od­go­vo­ri­ma ka­ko bis­te dan po­če­li za­do­volj­ni. Pri­je spa­va­nja pos­ta­vi­te si pet ve­čer­njih pi­ta­nja ka­ko bi dan za­vr­ši­li za­do­volj­ni i u mi­ru sa so­bom. Bo­ri­te se za ne­što, a ne pro­tiv ne­če­ga, jer pri­je ili kas­ni­je, ma­lo po ma­lo pos­ta­je­te ono pro­tiv če­ga se bo­ri­te.

Sva­ko ju­tro kad se pro­bu­di­te, i sva­ku ve­čer pri­je spa­va­nja za­pi­taj­te se što ste da­nas do­bro uči­ni­li za se­be i dru­ge, što ste na­uči­li i ka­ko to mo­že­te is­ko­ris­ti­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.