Mjes­to iz sno­va na hri­di iz­nad mo­ra...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Mirisi, Zlato, Kazaljke -

Za­mis­li­te Du­brov­nik ko­je­mu raz­gr­ne­te zi­di­ne s morske stra­ne, za­tim ga “ur­ba­ni­zi­ra­te“u Go­ve­đa­re s Mlje­ta, ta­ko da mu u li­ti­ce utis­ne­te ma­le ži­vo­pis­ne ho­te­le, a gra­du pri­la­zi­te ces­tom po­put one iz­me­đu Iči­ća i Lo­vra­na. Do­ve­ze­te se ves­pom do naj­ljep­šeg ho­te­la na hri­di, s ko­je pu­ca po­gled kao s pu­čin­ske stra­ne Las­to­va, uva­li­te se u le­žalj­ku i pus­ti­te mi­ri­se mo­ra, me­di­te­ran­skog bi­lja i ka­me­nog nas­li­je­đa da vam na­pu­ne mis­li. Tak­vu mi­si­ju ima par­fem­ski brend Eau D’Ita­lie – sa­mo s dru­ge stra­ne Ja­dra­na. Po­si­ta­no je mjes­to ko­je smo opi­sa­li, sli­kar­sko odre­di­šte na ju­gu Ita­li­je, na oba­li Amal­fi­ta­na. Le­gen­da ka­že da ga je sa­gra­dio sam Nep­tun. Gra­dić ko­ji je cvje­tao u re­ne­san­si po­nov­no pos­ta­je umjet­nič­ka me­ka i oaza po­lo­vi­com proš­log sto­lje­ća, oživ­ljen tu­riz­mom. Pi­sac Ste­in­beck pris­krb­lju­je mu bo­em­sku pu­bli­ku i na­ziv “mjes­ta iz sno­va“. U is­to do­ba Mar­c­he­se Ser­sa­le pre­tva­ra svo­ju obi­telj­sku ple­mić­ku pa­la­ču iz 18. sto­lje­ća u luk­suz­ni ho­tel “La Si­re­nu­se“. Kći nje­go­va ro­đa­ka Ma­ri­na Ser­sa­le 2005. po­kre­će par­fem­sku li­ni­ju ho­te­la, u to­me joj po­ma­že Se­bas­tián Al­va­rez Mu­re­na. Eau D’Ita­lie je lo­vac du­ha, at­mo­sfe­re, ljet­nih us­po­me­na, pre­kras­nih obi­telj­skih sit­ni­ca ugra­đe­nih u ho­tel, “do­ma kao ni jed­nog dru­gog“, po ri­je­či­ma Ma­ri­ne, ali i na­či­na da se am­bi­jen­tal­no i emo­tiv­no pre­to­či u bo­či­cu par­fe­ma. Ide­ja je ro­đe­na u lje­to 2001., kao na­čin obi­lje­ža­va­nja pe­de­se­to­go­diš­nji­ce ho­te­la. Mi­ris ljet­ne ko­že, te­ra­ko­te, me­di­te­ran­skog bi­lja s li­ti­ca, sla­nog la­ho­ra s mo­ra, hla­da cr­k­ve s br­da. An­ga­ži­ra­ni su par­fu­me­ri Al­ber­to Mo­ril­las, Dap­h­ne Bu­gey, Jacqu­es Ca­val­li­er te Ber­trand Duc­ha­ufo­ur – u su­rad­nji s njim tre­ba­lo je dvi­je go­di­ne “sloj po sloj“da kre­ira­ju pr­vi mi­ris Eau D’Ita­lie. Se­bas­ti­an na­gla­ša­va ključ­nu mi­si­ju nji­ho­va pro­jek­ta: kre­ira­ti to­alet­nu vo­du ko­ja bi bi­la ta­li­jan­ski su­vre­me­ni kla­sik.Ko­lek­ci­ja Eau D’Ita­lie sa­dr­ži pro­izvo­de za nje­gu ti­je­la, ku­pa­nje i ko­su, li­ni­ju za dom te je­da­na­est par­fe­ma ko­ji se otva­ra­ju ta­ko da nas tek na­kon po­la sa­ta pu­šta­ju u svu svo­ju ra­skoš. Ipak, Eau D’Ita­lie - Splash co­log­ne ne­po­sred­ni­ji je ura­dak, kre­iran da pos­lu­ži kao vo­da pos­li­je bri­ja­nja, os­vje­že­nje pos­li­je tu­ši­ra­nja ili mi­ris­na vo­da za ku­pa­nje. Erum­pi­rat će sup­til­nom kom­po­zi­ci­jom te­ra­ko­te do­bi­ve­ne iz­o­li­ra­nim mi­ne­ral­nim di­je­lom tu­be­ro­ze s iz­os­tan­kom flo­re­al­nog efek­ta, a ber­ga­mot, ta­mjan i cr­ni ri­biz na­do­pu­nit će gor­nju mi­ris­nu notu. U ti­je­lu do­mi­ni­ra mag­no­li­ja, dok se ba­zom pros­ti­ru žu­ti ka­ran­fil, med, pa­ču­li, am­bra, mo­šus, is­lan­d­ska ma­ho­vi­na i ce­dar. Kom­plet­na kom­po­zi­ci­ja otvo­rit će se pri­je ne­go oro­še­na ča­ša pro­sec­ca za­ma­gli vi­zu­ru ura­nja­nja za­la­ze­ćeg sun­ca u mo­re.

U ko­lek­ci­ju Eau d’Ita­lie pre­to­če­ne su emo­ci­je i am­bi­jen­ti ju­ga Ita­li­je

Ma­ri­na Ser­sa­le i Se­bas­ta­in Al­va­rez Mu­re­na mi­ri­si­ma su ovje­ko­vje­či­li ugođaj luk­suz­nog ljet­ni­kov­ca La Si­re­nu­se

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.