Slas­ni gut­lja­ji li­mu­na, ro­ga­ča, na­ran­če i viš­nje

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Užitak Kuhanja -

Kad ka­že­mo lo­za, pr­va je po­mi­sao – vi­no. A kad ka­že­mo lo­za, vi­no i Imot­ska kra­ji­na, on­da je to – do­bro vi­no. No u Zmi­jav­ci­ma su otiš­li ko­rak da­lje i spo­ji­li naj­bo­lje što ima­ju – lo­zu, tra­di­ci­ju, sna­gu sun­ca, ra­skoš vo­ća i sa­mo­nik­log aro­ma­tič­nog bi­lja. Re­cep­ti ba­ba i di­da ili mo­žda re­cep­tu­re sa­ču­va­ne iza sa­mos­tan­skih zi­di­na ko­ji­ma nit­ko vi­še ne zna po­dri­je­tlo; pro­vje­re­na, do­ka­za­na kva­li­te­ta ko­ja je mo­gla op­s­ta­ti sa­mo usme­nom pre­da­jom, kao taj­na pra­dav­nih al­ke­mi­ča­ra, vra­če­va, tra­va­ra i li­ka­ra pre­to­če­ni su u bo­ce sjaj­nih li­ke­ra. Iza bren­da Pa­ško ci­je­la je pa­le­ta ne­za­bo­rav­nih oku­sa pro­izve­de­nih upra­vo pre­ma tra­di­ci­onal­nim re­cep­tu­ra­ma i teh­no­lo­gi­ja­ma. Us­pje­lo im ono što se či­ni ne­mo­gu­će – ci­je­lo sta­blo li­mu­na smjes­ti­ti u bo­cu, sa­ču­va­ti od sun­ca pi­ja­nu na­ran­ču, a sje­men­ke ro­ga­ča, tvr­đe od naj­t­vr­đeg di­ja­man­ta, či­jom se te­ži­nom mje­ri­lo zla­to, pre­tvo­ri­ti u li­ker slas­tan po­put te­ku­ćeg me­da. Lje­ko­vi­tost ora­ha od pam­ti­vi­je­ka je poz­na­ta baš kao i za­vod­lji­vost tam­ne ma­ra­ske ko­ju su ruč­no bra­li ka­ko ne bi ošte­ti­li oblut­ke i spre­mi­li ih u je­dins­tve­no pi­će. Bi­lo da uži­va­te u do­bro ohla­đe­nom li­ke­ru ili ga mi­je­ša­te u kok­te­le, sva­ki gut­ljaj is­pi­je­nih Pa­ško­vih li­ke­ra odvest će vas put ju­ga, u kraj ko­ji se ponosi tra­di­ci­jom i za­hva­lju­je lo­zi. Znans­tve­ni­ci bi rek­li – sa­vr­šen spoj fer­men­ta­ci­je i fo­to­sin­te­ze, a Pa­ško Šu­to, oso­ba či­je ime sto­ji iza sjaj­nih li­ke­ra, do­dao: “Li­ker je li­ka­ri­ja...” Naz­drav­lje! Ži­vje­li! Sto go­di­na!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.