Povi­jest mo­de na pla­ži - od odijela za ku­pa­nje iz 19. sto­lje­ća do ‘skan­da­loz­nog’ bi­ki­ni­ja

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Review -

U or­ga­ni­za­ci­ji Hr­vat­skog mu­ze­ja tu­riz­ma u vi­li An­gi­oli­ni u Opa­ti­ji otvo­re­na je iz­lož­ba “Ži­vot na pla­ži – Ku­pa­nje i ku­pa­liš­na mo­da na Ja­dra­nu 1880-1970“. Na iz­lož­bi su pri­ka­za­ne broj­ne fo­to­gra­fi­je s ja­dran­skih ku­pa­li­šta ko­je svje­do­če ka­ko se ra­zvi­jao ku­pa­liš­ni tu­ri­zam, či­ji su po­če­ci ve­za­ni uz po­ja­vu elit­nih kli­mat­skih lje­či­li­šta i mor­skih ku­pa­li­šta, a po­seb­no su za­nim­lji­vi ori­gi­nal­ni kupaći kos­ti­mi – od žen­skog pa­muč­nog ku­pa­ćeg odijela s kra­ja 19. sto­lje­ća do “skan­da­loz­nog“bi­ki­ni­ja ko­je­mu je tre­ba­lo dva de­set­lje­ća da bu­de pri­hva­ćen u gra­đan­skim kru­go­vi­ma te pos­ta­ne naj­po­pu­lar­ni­ji žen­ski kupaći kostim. Iz­lož­ba će bi­ti otvo­re­na do 28. pro­sin­ca 2014., vi­še na www.hr­mt.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.