HT do­no­si fil­mo­ve rav­no s fes­Ti­va­la

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Hr­vat­ski Te­le­kom ge­ne­ral­ni je po­kro­vi­telj Mo­to­vun Film Fes­ti­va­la, pa će ci­je­li Mo­to­vun za vri­je­me fes­ti­va­la bi­ti po­kri­ven bes­plat­nim be­žič­nim in­ter­ne­tom. Po­kro­vi­telj­stvo film­skih fes­ti­va­la pri­ro­dan je iz­bor jer se HT svo­jim us­lu­ga­ma, a po­seb­no MAXtv us­lu­gom, iz­rav­no po­ve­zu­je s film­skim sa­dr­ža­jem. Ta­ko će ko­ris­ni­ci MAXtv-a, fes­ti­val­ske hi­to­ve kao i krat­ke fil­mo­ve s ovo­go­diš­njeg fes­ti­va­la mo­ći pre­mi­jer­no pro­na­ći u MAXtv vi­de­ote­ci. Sla­do­le­di Le­do Gran­di­ssi­mo ove se­zo­ne osva­nu­li su u ek­s­klu­ziv­noj cr­noj am­ba­la­ži ko­ja do­dat­no na­gla­ša­va nji­hov pre­mi­um sta­tus. Gran­di­ssi­mo svo­jim obo­ža­va­te­lji­ma do­no­si i dva no­va oku­sa: Sc­hwar­zwald torta - slas­na kom­bi­na­ci­ja vi­ša­nja, vrh­nja i čo­ko­la­de te Gran­di­ssi­mo s naj­fi­ni­jom vr­hun­skom bel­gij­skom čo­ko­la­dom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.