Pri­rod­no rje­še­nje za upa­le i na­du­tost

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Ino­va­tiv­na li­ni­ja me­di­cin­skih pro­izvo­da “i say:” po­ma­že oču­va­nju zdrav­lja bez nus­po­ja­va i do­dat­nog op­te­re­ći­va­nja ti­je­la. Kli­nič­ki je do­ka­za­no da pro­izvo­di dje­lu­ju iz­rav­no i br­zo upra­vo na mjes­tu gdje je nji­hov uči­nak po­tre­ban. Kap­su­le za li­je­če­nje i pre­ven­ci­ju in­fek­ci­ja mo­krać­nog sus­ta­va sa­dr­že pa­ten­ti­ra­ni ek­s­trakt plo­da ci­je­le brus­ni­ce Cran­ber­ry-Ac­ti­ve, ko­ji je glav­ni sastojak i va­gi­nal­nih ta­ble­ta “i say:” za li­je­če­nje i pre­ven­ci­ju va­gi­nal­nih in­fek­ci­ja. Va­gi­nal­ne ta­ble­te uk­la­nja­ju ne­la­go­du i spre­ča­va­ju po­nav­lja­nje in­fek­ci­je, pa se ci­je­le go­di­ne mo­gu ko­ris­ti­ti i kao pre­ven­ci­ja. U li­ni­ji “i say:” su i kap­su­le pro­tiv na­du­tos­ti. Kap­su­le sa si­me­ti­ko­nom i uljem pa­pre­ne me­tvi­ce br­zo do­no­se olak­ša­nje i po­ma­žu probavi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.