Ve­li­ko sni­že­nje u Ar­gen­tu­mu

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

U sre­br­nar­ni­ca­ma Ar­gen­tum, či­je je za­štit­no li­ce glu­mi­ca Or­ne­la Vi­šti­ca, cje­lo­ku­pan asor­ti­man sre­br­nog na­ki­ta te na­ki­ta od če­li­ka i sa­to­va na po­pus­tu je od 50 pos­to, dok se 20 pos­to po­pus­ta odo­bra­va na zla­to. Ove se­zo­ne po­seb­no su mo­der­ne na­ruk­vi­ce ko­je po­djed­na­ko do­bro izgledaju za­seb­no ili u raz­no­boj­nim kom­bi­na­ci­ja­ma. Na ve­li­kom su sni­že­nju i sa­to­vi poz­na­tih bren­do­va Just Ca­val­li, Gal­li­ano i Sec­tor ko­ji sa­da u pro­sje­ku sto­je oko 750 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.