ZA­ŠTI­TI­TE SE OD STRA­HA OD JAV­NOG NAS­TU­PA S KA­CI­GOM

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Mno­gi lju­di pa­te od stra­ha od jav­nog nas­tu­pa, pri če­mu se ne­ri­jet­ko jav­lja­ju na­pa­da­ji pa­ni­ke, muč­ni­na i gu­bi­tak kon­cen­tra­ci­je. No, svat­ko tko ima tak­vih pro­ble­ma na­po­kon im mo­že sta­ti na kraj uz iz­um Ja­pan­ca To­mo­mi­ja Sayu­de. On je osmis­lio “Ma­sku du­še”, ure­đaj ko­ji ono­me tko ga no­si da­je psi­ho­lo­šku sna­gu da ver­bal­no iz­ra­zi vlas­ti­te mis­li i osje­ća­je svi­ma u svo­joj ne­po­sred­noj bli­zi­ni.

Ka­ci­ga “Ma­ska du­še”skri­va iden­ti­tet go­vor­ni­ka, a mi­kro­fon omo­gu­ću­je da se iz­ra­zi “jas­no i glas­no”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.