Ku­ku­lji­ca za bi­jeg od sve­ga

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Bri­tan­ska di­zaj­ne­ri­ca Freya Sewell osmis­li­la je ‘ča­hu­ru’ za od­mor

Fo­te­lja ime­na “Hush” za­pra­vo je fil­ca­na ča­hu­ra iz­ra­đe­na od bi­oraz­gra­di­vih ma­te­ri­ja­la, a pri­mar­na joj je funk­ci­ja omo­gu­ći­ti ko­ris­ni­ku da se u nju za­vu­če ka­ko bi se od­ma­rao ili ra­dio u mi­ru. Ka­ko na­gla­ša­va di­zaj­ne­ri­ca, čes­to že­li­mo bi­ti sa­mi i pri­vre­me­no se po­vu­ći od sve­ga, pa je upra­vo iz tog raz­lo­ga kre­ira­la ko­mad na­mje­šta­ja ko­ji se mo­že ko­ris­ti­ti na vi­še na­či­na, kao fo­te­lja, ča­hu­ra, kre­vet ili pak ša­tor. Ia­ko je “Hush” pred­stav­ljen pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, i da­nas je iz­nim­no tra­žen ko­mad na­mje­šta­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.