Ma­nje je vi­še, a ono jed­nos­tav­no je naj­vi­še!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Mirisi, Zlato, Kazaljke -

Pro­bu­di­te se još ne­na­vik­li na iz­os­ta­nak zvu­ko­va gra­da, ra­no ljet­no sun­ce ni­sko pro­di­re is­pod kroš­nji ve­li­kih li­pa. Is­pod pro­zo­ra do­pi­re zvuk sit­nog šljun­ka po ko­jem ma­de­mo­isel­le Ni­na, va­ša no­va kuć­na asis­ten­ti­ca, ko­ra­ča dok po­ma­že Pi­er­reu iz ka­mi­one­ta iz­ni­je­ti si­re­ve i vi­na ko­ja ste oda­bra­li ju­čer u šar­mant­nom mjes­nom du­ća­nu. Mi­ris la­van­de iz za­vje­sa po­kraj va­šeg li­ca po­mog­ne vam mah­nu­ti im i os­mjeh­nu­ti se. Vra­ti­te se još na tre­nu­tak u kre­vet ka­ko bis­te se pro­teg­nu­li pri­je ju­tar­nje to­ale­te i još mal­ko uto­pli­li u njež­nom mi­ri­su mi­mo­ze i limete ko­jim odi­še pos­te­lji­na. Gel za tu­ši­ra­nje is­pu­šta no­te liš­ća smok­ve. Svje­ži­je je i br­že od si­noć­nje kup­ke s uljem od am­bre. Ta mi­sao vas vra­ti u ka­du i mi­ris ve­ti­ve­ra od svi­je­će ko­ji se pri­šu­ljao u pros­tra­nu ku­pa­oni­cu na­kon što je is­pu­nio so­bu. Tre­ba­la vam je ta kup­ka da opus­ti dan uno­še­nja po­s­ljed­njih sit­ni­ca u vaš no­vi dom. Još ste se jed­nom uvje­ri­li, ia­ko go­to­vo ne vje­ru­je­te da je ova re­no­vi­ra­na vi­la iz 19. sto­lje­ća sa­mo vas če­ka­la, skrivena u naj­ljep­šem kut­ku Pro­van­se. S neo­gra­ni­če­nim sred­stvi­ma za­pad­ne­te u neo­gra­ni­če­ne ne­do­umi­ce, no od­lu­ka da bu­de pri­rod­no, ulju­đe­no i po­sve­će­no obi­te­lji kao pros­tor ko­ji će stvo­ri­ti no­ve us­po­me­ne i tra­di­ci­ju za vas i va­še naj­dra­že, ne­po­gre­ši­vo vas je do­ve­la tu. Do­lje u pri­zem­lju sve je užur­ba­ni­je. Na­kon krat­ke di­le­me iz­me­đu to­alet­ne vo­de od bi­je­log cvi­je­ća i cvjet­ne vo­di­ce od vi­no­gra­dar­ske bre­sk­ve, na­no­si­te “spleš” cvjet­ne vo­di­ce od grej­pa jer ne­ka­ko bo­lje bu­di, ali i od­go­va­ra na bal­zam od ba­de­ma na va­šoj ko­ži. Spu­šta­te se ste­pe­ni­ca­ma sret­ni što ku­ća ova­ko ju­tar­nje proz­ra­če­na dis­kret­no mi­ri­še no­ta­ma la­na i ko­nop­lje iz pre­s­vla­ka na­mje­šta­ja u pre­dvor­ju. Uz Pi­er­re­ov ru­ko­ljub na od­la­sku i ši­rok Ni­nin osmi­jeh, sje­da­te za ve­li­ki stol od svi­je­tlog hras­to­va dr­va ju­čer pa­ti­ni­ra­na vo­skom od na­ran­če. Ka­va i kro­asan tje­ra­ju i po­s­ljed­nju nit sne­nos­ti. Po­gled vam za­pi­nje za po­lu­li­tar­sku bo­cu od pro­zir­nog stak­la za­os­ta­lu na ko­mo­di. Pri­la­zi­te bo­ci od obla stak­la dok sun­ce poz­la­ću­je te­ku­ći­nu i skri­va se iza ve­li­kog ali ne­pre­ten­ci­oz­nog nat­pi­sa Co­log­ne. Od­vr­će­te alu­mi­nij­ski čep i mi­ri­še­te ci­tru­se i bi­lje oda­bra­ne za su­pru­ga, svjes­ni da će­te mu ga čes­to kras­ti. To je uos­ta­lom i rek­la film­ska zvi­jez­da Ka­te Hud­son ka­da vam je pre­kju­čer u Pa­ri­zu u tom baj­ko­vi­tom du­ća­nu pre­po­ru­či­la Côté Bas­ti­de kao cje­lo­vit mi­ris do­ma i obi­te­lji. Bio je to skro­man is­je­čak iz ro­ma­na ko­ji će net­ko od vas, dra­gi či­ta­te­lji, pu­no bo­lje na­pi­sa­ti in­s­pi­ri­ran Côté Bas­ti­de­om. Ni­co­le Ho­uqes os­no­va­la je brend u Pa­ri­zu 1990. go­di­ne že­le­ći da mi­ri­si­ma proš­los­ti po­sve­će­ne de­ta­lji­ma, vre­me­nu, kva­li­te­ti do­živ­lja­ja, jed­nos­tav­nos­ti i pu­ni­ni dje­tinj­stva is­pu­ni ne­ke no­ve do­mo­ve i osje­ća­je. Côté Bas­ti­de u svo­joj ko­lek­ci­ji nu­di pro­izvo­de za dom, nje­gu ti­je­la, par­fem­ske i cvjet­ne vo­de te at­mo­sfe­ru živ­lje­nja. Pri­rod­nost pro­izvo­da Côté Bas­ti­de ne iz­vi­re sa­mo iz pri­rod­nih sas­to­ja­ka, već iz jed­nos­tav­nos­ti pri­rod­nog. Kao što bi na­ša ju­na­ki­nja rek­la: “Ka­da mo­že­te ima­ti sve, sve se pro­na­la­zi u bo­gat­stvu jed­nos­tav­nos­ti!“

Côté Bas­ti­de do­ča­ra­va ži­vot u baj­ko­vi­tom ze­le­ni­lu Pro­van­se

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.