Ka­da je obo­lio od Kar­ci­no­ma plu­ća, ve­li­Ki šan­so­njer jacqu­es brel pre­se­lio se na tahiti ia­Ko mu je Kli­ma ote­ža­va­la di­sa­nje

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Life // Život Umjetnika -

Još je jed­na le­gen­da fran­cu­ske glaz­be svoj mir tra­ži­la na Ta­hi­ti­ju. Joe Da­ssin, či­ji se kla­si­ci “Les Cham­ps-Elysées” i “L’Été In­di­en” i da­nas ja­ko ra­do slu­ša­ju. Na Tahiti je bje­žao od zah­tjev­nih tur­ne­ja, ku­piv­ši na oto­ku čak dvi­je vi­le, a po­tom i u po­tra­zi za obi­telj­skim mi­rom i zdrav­ljem. Da­ssin, sin no­irov­skog fil­ma­ša Ju­le­sa, stu­di­rao je me­di­ci­nu i an­tro­po­lo­gi­ju, ali ga je ci­je­lo vri­je­me vuk­la glaz­ba. Na­po­ran kon­cert­ni tem­po i nje­go­vo odu­vi­jek sla­bo sr­ce nag­na­li su ga da na­đe uto­či­šte od Europe ko­ja je za njim lu­dje­la. Na Tahiti se po­ku­šao sklo­ni­ti i kad mu se raspao dru­gi brak. Nje­go­va že­na Chris­ti­ne na­vod­no je od po­čet­ka bra­ka ima­la is­pa­de os­na­že­ne ko­ka­inom. U dvi­je su im se go­di­ne ro­di­la dva si­na, ko­ja je Joe obo­ža­vao. Ra­zvod je za­tra­žio dan na­kon što je Chris­ti­ne ro­di­la dru­gog dje­ča­ka te is­ho­dio i skr­b­niš­tvo nad si­no­vi­ma. Mla­đi je imao tek če­ti­ri mje­se­ca kad ih je Joe, za­jed­no sa svo­jom maj­kom, odveo na Tahiti, da se svi sku­pa od­mo­re. Tek što su sti­gli, 41-go­diš­nji Da­ssin odveo je pri­ja­te­lje na ve­če­ru, na ko­joj je i umro od sr­ča­nog uda­ra. Ha­vaj­ski slikar i glaz­be­nik Bob­by Hol­comb pak po­ku­šao se sa svo­jih oto­ka otis­nu­ti na za­pad naj­pri­je Ame­ri­ku, po­tom Eu­ro­pu, sni­ma­ju­ći al­bu­me i nas­tu­pa­ju­ći u ka­za­li­štu (u mju­zik­lu “Kosa”, npr.), i družeći se s ve­li­ka­ni­ma po­put Sal­va­do­ra Da­li­ja i Fran­ka Zap­pe. No zov Pa­ci­fi­ka bio je pre­jak. Ni­je se ipak vra­tio u Pe­arl Har­bor, već se smjes­tio na otok Hu­ahi­ne uz Tahiti. U 15 je go­di­na, do Bob­byje­ve smr­ti 1991., po­li­ne­zij­ska kul­tu­ra pot­pu­no obi­lje­ži­la nje­gov opus. Sli­ke i cr­te­ži ra­đe­ni su pre­ma tra­di­ci­onal­noj lo­kal­noj li­kov­nos­ti, a Bob­by je me­đu pr­vi­ma po­li­ne­zij­ske je­zi­ke uvo­dio u svo­je pje­sme. Bo­rio se i pro­tiv nuk­le­ar­nih po­ku­sa u Pa­ci­fi­ku pa ga je Tahiti, kad je umro, is­pra­tio kao na­ci­onal­nog ju­na­ka.

Šan­so­ni­jer Jacqu­es Brel u Po­li­ne­zi­ji je na­učio pi­lo­ti­ra­ti da bi lak­še pu­to­vao s oto­či­ća Hi­va-Oa na Tahiti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.