ZA­GRE­BAč­KI VRE­ME­PLOV OBJEK­TI­VOM MA­RI­JE BRAUT

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Review -

U Umjet­nič­kom pa­vi­ljo­nu iz­lož­ba “Ne­poz­na­ti Za­greb Ma­ri­je Braut” do 7. ruj­na omo­gu­ću­je po­gled na Za­greb ka­kav je bio ne­ka­da; kad su nas­ta­ja­li po­je­di­ni vi­tal­ni di­je­lo­vi gra­da, nje­go­ve pro­met­ni­ce, mos­to­vi, ho­te­li… Za­greb je kroz objek­tiv do­ku­men­ti­ra­la ugled­na hrvatska fo­to­graf­ki­nja Marija Braut. Od sto­ti­njak iz­lo­že­nih fo­to­gra­fi­ja, njih osam­de­set do­sad ni­je iz­la­ga­no - je­dins­tve­na pri­li­ka da “ba­ci­te oko” na grad ka­kav pam­te sa­mo sta­ri­je ge­ne­ra­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.