Ma­ri­ja­na Ba­ti­nić

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv -

Uvi­jek ve­se­la, na­smi­ja­na i sim­pa­tič­na te­le­vi­zij­ska vo­di­te­lji­ca Ma­ri­ja­na Ba­ti­nić odje­ćom vr­lo čes­to po­ru­ču­je svo­je ras­po­lo­že­nje. Zna bi­ti iz­u­zet­no ele­gant­na, ne­obič­na, hra­bra ili le­žer­na. Ne­ri­jet­ko nas odu­še­vi svo­jim odjev­nim kom­bi­na­ci­ja­ma ko­je bi­ra za mod­na do­ga­đa­nja jer ni­kad ni­su do­sad­na, na­da­sve su mo­der­na i tren­di te joj pri­je sve­ga od­lič­no sto­je. Ma­ri­ja­na je uvi­jek svo­ja i od­lič­no to no­si. Nje­zin je stil pra­va mod­na igra mo­der­nih ko­ma­da spo­ji­vih s nes­po­ji­vim ko­ji, kao kom­ple­tan Ma­ri­ja­nin out­fit, uvi­jek izgledaju senzacionalno, svje­že i za­nim­lji­vo.

Vo­di­te­lji­ca se ni­je oda­la “pro­vje­re­nim” kom­bi­na­ci­ja­ma već ra­di­je bi­ra neo­bič­ne i upe­čat­lji­ve

Nje­zi­na strast pre­ma mo­di do­la­zi do iz­ra­ža­ja u go­to­vo sva­koj no­voj i chic odjev­noj kom­bi­na­ci­ji

Ma­ri­ja­na vo­li mod­ne de­ta­lje i po­zor­nost u stylin­gu pri­da­je upra­vo nji­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.