BISERNE SLAGALICE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Mirisi, Zlato, Kazaljke -

Ljet­nu koz­me­tič­ku ko­lek­ci­ju Gi­ven­c­hy Cro­isière upot­pu­nju­je poz­na­ti Gi­ven­c­hyjev mi­ris An­ge ou Démon Le Se­cret u li­mi­ti­ra­nom iz­da­nju obo­ga­će­nom “sun­ča­nim” svje­tlu­ca­vim čes­ti­ca­ma. U par­fe­mu ko­ji dos­lov­ce oba­sja­va ko­žu, svje­ži­na ci­tru­sa spa­ja se mi­ri­si­ma mo­ra, trop­skog cvi­je­ća i vanilije. Na­kon što je proš­le go­di­ne ja­pan­ska dra­gu­ljar­ska ku­ća Mi­ki­mo­to pros­la­vi­la 120. ob­ljet­ni­cu pro­izvod­nje naj­fi­ni­jih bi­se­ra na svi­je­tu, ovu go­di­nu obi­lje­ža­va­ju po­mi­ca­njem gra­ni­ca kla­sič­nog di­zaj­na bi­se­ra. U no­vim ko­lek­ci­ja­ma ko­je do­ča­ra­va­ju lje­po­tu vo­de i ne­ba, gla­mu­roz­ne su ogr­li­ce ko­je se no­se pre­ko cijeloga ti­je­la te ogr­li­ce na­či­nje­ne ta­ko da se ni­zo­vi bi­se­ra mo­gu “pres­la­gi­va­ti” na raz­li­či­te na­či­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.