Hi­dra­ta­ci­ja ko­že mo­ra se odr­ža­va­ti iz­va­na i iz­nu­tra

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Ka­ko oču­va­ti vla­gu u ko­ži na lje­to­va­nju? (Ani­ta, Kar­lo­vac) Hi­dra­ti­za­cij­ska nje­ga ko­že naj­u­čin­ko­vi­ti­ja je ka­da se kom­bi­ni­ra s nje­gom iz­nu­tra, a nu­tar­nju vlaž­nost la­ko je pos­ti­ći sa šest do osam ča­ša čis­te vo­de sva­ki dan. Ka­da ste hi­dra­ti­zi­ra­li ti­je­lo iz­nu­tra, ta­da će lo­si­oni i kre­me za nje­gu učin­ko­vi­ti­je dje­lo­va­ti. Dnev­na hi­dra­tant­na kre­ma tre­ba sa­dr­ža­va­ti hi­ja­lu­ron­sku ki­se­li­nu, a za noć­nu nje­gu na­ju­čin­ko­vi­ti­je bi bi­le kre­me sa ma­tič­nim sta­ni­ca­ma te vi­ta­mi­ni­ma A, C i E. Sva­kod­nev­no ko­ris­ti­te kre­mu za po­dru­čje oko oči­ju te lje­ti uvi­jek ko­ris­ti­te kre­me sa SPF za­šti­tom. Obvez­no je­dan put tjed­no sta­vi­te hi­dra­tant­nu ma­sku. Pre­po­ru­ču­je se i od­la­zak na tret­man za ja­ča­nje, hra­nje­nje i os­vje­že­nje ko­že pri­je lje­to­va­nja. U svi­je­tu koz­me­ti­ke te­ra­pe­ut­ski ki­si­ka slo­vi kao je­dan od naj­važ­ni­jih ele­me­na­ta u bor­bi pro­tiv umor­na iz­gle­da, bo­ra te ne­dos­tat­ka hi­dra­ta­ci­je i sja­ja ko­že li­ca. Ki­sik je bi­tan nu­tri­jent za stva­ra­nje ko­la­ge­na i elas­ti­na, dje­lu­je po­put da­ška svje­žeg zra­ka za umor­nu ko­žu. Apa­ra­tiv­no na­no­še­nje ki­si­ka u kom­bi­na­ci­ji s ma­tič­nim sta­ni­ca­ma, hi­ja­lu­ron­ska ki­se­li­na, vi­ta­mi­ni i an­ti­ok­si­dan­ski sa­vr­še­na su kom­bi­na­ci­ja ak­tiv­nih sas­to­ja­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.