Šam­panj­cem po­ko­ri­la Na­po­le­ona

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Užitak Kuhanja -

Da­ma ko­ja se us­pro­ti­vi­la Na­po­le­onu, nad­mu­dri­la kon­ku­ren­ci­ju i osvo­ji­la svi­jet pi­ćem ko­je sim­bo­li­zi­ra kla­su, luk­suz, uži­va­nje ... Bar­be-Ni­co­le Pon­sar­din zas­luž­na je za sla­vu žu­te eti­ke­te jed­nog od naj­bo­ljih šam­pa­nja­ca na svi­je­tu – Ve­uve Clicqu­ota. Ono što je u mo­di bi­la Co­co Cha­nel, to je u svi­je­tu šam­panj­ca ma­da­me Clicqu­ot, 27-go­diš­nja udo­vi­ca ko­ja je nas­li­je­di­la vi­no­gra­de i stvo­ri­la šam­pa­njac ko­jim se i na­kon tri sto­lje­ća naz­drav­lja is­tom straš­ću. Ma­da­me Clicqu­ot ro­đe­na je 1777. go­di­ne u sr­cu po­kra­ji­ne Cham­pag­ne, u gra­du Re­im­su. Po­tje­če iz obi­te­lji tr­go­va­ca tek­s­ti­lom, a strast pre­ma vi­nu i vi­no­gra­di­ma di­je­li­la je sa svo­jim su­pru­gom Fran­co­isom Clicqu­otom. Os­tav­ši ra­no udo­vi­ca i una­toč uvri­je­že­nom sta­vu da joj je mjes­to u ku­ći uz dje­cu, ma­da­me Clicqu­ot od­lu­či­la je nas­ta­vi­ti obi­telj­ski po­sao. Ulo­ži­la je sve što je ima­la i zna­la u šam­pa­njac, ta­da da­le­ko od po­pu­lar­nog vi­na, i us­pje­la. O nje­zi­nim se mje­hu­ri­ći­ma glas pro­nio, a pre­vr­ta­nje bo­ca, “re­mu­age”, ko­jim je ri­je­ši­la pro­blem du­go­traj­nog uk­la­nja­nja ta­lo­ga a una­toč ko­jem je šam­pa­njac i da­lje os­ta­jao mu­tan, bio je nje­zin pa­tent. Do­nio joj je pred­nost, a taj­nu je sa­ču­va­la ci­je­lo de­set­lje­će, do­volj­no da na­kon što je Na­po­le­on ab­di­ci­rao, osvo­ji ru­sko tr­ži­šte. Ka­da je blo­ka­da ko­nač­no uki­nu­ta, fran­cu­ski dra­gulj me­đu šam­panj­ci­ma – Ve­uve Clicqu­ot - već je bio hit u Ru­si­ji, a po­traž­nja za vin­skom no­vo­ta­ri­jom ko­ja ška­klja i ši­ri osmi­jeh, ne­za­mis­li­vo ve­li­ka. Pre­poz­nat­lji­va žu­ta eti­ke­ta re­gis­tri­ra­na je 1877 go­di­ne. Da­nas je Ve­uve Clicqu­ot Pon­sar­din dio gru­pa­ci­je Lo­uis Vu­it­ton Mo­et Hen­ne­ssy. Ve­uve Clicqu­ot La gran­de da­me (1186, 75 kn, Mi­va)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.