Iva Ba­la­ban pred­stav­lja na­kit Gal­la by Koz­mo

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Poz­na­ta hrvatska sti­lis­ti­ca Iva Ba­la­ban za­štit­no je li­ce no­ve li­ni­je na­ki­ta Gal­la by Koz­mo ko­ja se mo­že na­ći ek­s­klu­ziv­no u dro­ge­ri­ja­ma Koz­mo. Iva je sni­mi­la niz “mod­nih raz­gled­ni­ca” na ko­ji­ma ot­kri­va ka­ko u raz­li­či­tim pri­go­da­ma “za­či­ni­ti” stil na­ki­tom i za­blis­ta­ti u pu­nom sja­ju. - Na­kit Gal­la by Koz­mo pre­kras­no je di­zaj­ni­ran, la­gan, atrak­ti­van i po­vo­ljan - do­bi­je­te sve u jed­nom, za sva­ku mod­nu pri­ču, za sva­či­ji stil - is­ti­če Iva ko­ja je osmis­li­la “lo­oko­ve” za ur­ba­ne cu­re i pos­lov­ne že­ne, za gla­mu­ro­zan iz­gled i hra­bre kom­bi­na­ci­je in­s­pi­ri­ra­ne raz­nim kul­tu­ra­ma... Ko­lek­ci­ja Gal­la by Koz­mo nu­di ve­li­ki iz­bor ogrlica, na­ruk­vi­ca, na­uš­ni­ca i prstena neo­do­lji­vih bo­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.