Omi­lje­no je šti­vo pre­pu­no za­nim­lji­vih te­ma iz po­dru­čja sti­la, kul­tu­re, ku­li­nar­stva, lje­po­te i nje­ge...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

S na­mje­rom da bu­de ba­ro­me­tar uku­sa u so­fis­ti­ci­ra­nos­ti na do­ma­ćem tr­ži­štu li­fes­tlye ti­sko­vi­na, ma­ga­zin DI­VA Style ne­dav­no je po­ha­rao ki­oske. Či­ta­te­lji su se ta­ko uvje­ri­li da redak­cija ma­ga­zi­na že­li svi­ma omo­gu­ći­ti da is­ku­se fi­no­ću, bi­ra­nost i na­dah­nu­će ma­lim i ve­li­kim stva­ri­ma ko­je su stva­ra­ne da bi ži­vot uči­ni­le ljep­šim ili ba­rem zbog to­ga da bi se o ljep­šem ži­vo­tu mo­glo lak­še ma­šta­ti. Upra­vo zbog to­ga ma­ga­zin DI­VA Style na svo­jim stra­ni­ca­ma do­no­si kre­aci­je naj­bo­ljih di­zaj­ne­ra, in­s­pi­ra­ci­je sa­vr­še­nim in­te­ri­je­ri­ma i vo­di či­ta­te­lje na naj­ču­des­ni­je di­je­lo­ve pla­ne­ta, sve to obu­hva­će­no te­ma­ma iz po­dru­čja mo­de, šo­pin­ga, lje­po­te, mi­ri­sa, sa­to­va, kul­tu­re, di­zaj­na, gas­tro­no­mi­je i pu­to­va­nja, pri če­mu za ma­ga­zin go­vo­re pros­lav­lje­ni kre­ato­ri, umjet­ni­ci i che­fo­vi ko­ji su ople­me­ni­li stra­ni­ce ma­ga­zi­na svo­jim struč­nim zna­nji­ma. Osim pro­bra­nih te­ma, za­nim­lji­vih pri­ča i pamt­lji­vih vi­zu­ala, ma­ga­zin do­no­si i pri­če iz stvar­nog ži­vo­ta. Shod­no to­me i s ob­zi­rom na to da DI­VA Style vje­ru­je da u sva­kom obli­ku ko­mu­ni­ka­ci­je, po­se­bi­ce jav­nom, va­lja bi­ti od­go­vo­ran, u pr­vom bro­ju ti­ska­na je pri­ča o na­po­ri­ma hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je Every Mot­her Co­unts i nje­zi­ne os­ni­va­či­ce, su­per­mo­de­la iz 90-ih Chris­ty Tur­lin­g­ton Bur­ns da po­mog­ne trud­ni­ca­ma di­ljem svi­je­ta ko­je ra­đa­ju u ne­ljud­skim uvje­ti­ma. Di­va Style ta­ko­đer do­no­si pri­ču o naj­luk­suz­ni­jim svjet­skim vla­ko­vi­ma od Ma­ha­ra­ja Ex­pre­ssa do Tran­si­bir­ske že­ljez­ni­ce, ot­kri­va di­zajn jah­ta bu­duć­nos­ti i niz taj­na lje­po­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.