DA­MA I ZVI­JEZ­DA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda -

Ka­ko u ist is­tom tre­nut­ko za­blis­ta­ti po­put is­tins is­tin­ske da­me i mod­ne štre­be­ri­ce, ali os­ta os­ta­ti vjer­na tren­du naj­bo­lje zna pje­va­či­ca M Ma­ja Šu­put. Os­nov­no mod­no

pra­vi­lo jest - uska cr­na ha­lji­na fine du­ži­ne ili z za­nim­lji­vih pro­zir­nih ru­ka­va, ci­pe­le u špi špic do 8 cen­ti­me­ta­ra, te do­bar sat ni­jan­se k ko­ja od­go­va­ra sta­tus­noj tor­bi. Još ako na­đe na­đe­te ide­al­no pru­gas­to odi­je­lo ili pak kom­plet blej­ze­ra i suk­nje, odra­di­li ste stil­ski po­sao z za čis­tu pe­ti­cu. Uz cr­ve­ni ruž

kao ne ne­izos­tav­ni do­da­tak ele­gan­ci­ji.

HA­LJI­NA H&M 149 kn SAN­DA­LE STRADIVARIUS 259 kn BLU­ZA H&M 299 kn TORBA MULBERRY 1450 kn SUKNJA TOPSHOP 19 eura SAT DA­NI­EL WELLINGTON 130 eura NA­RUK­VI­CE STRADIVARIUS 80 kn Ma­ja Šu­put

MARAMA BERSHKA 79 kn HLA­čE MANGO 349 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.